บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Results

-

#1. The exam was a piece of cake.

ข้อต่อไป

#2. Daisy : Excuse me. Are you Patty ?
June : .............. I'm Daisy.

ข้อต่อไป

#3. Her husband is walking ........... from her.

ข้อต่อไป

#4. A : Excuse me. Smith Cotlan?
B : Yes?
A : Hi. I'm Brad Jordan. How do you do?
B : .............. I'm glad to meet you here.

ข้อต่อไป

#5. A : Could you do me a favor?
B : .................

ข้อต่อไป

#6. If I took exercise, I would feel better.

ข้อต่อไป

#7. You are paying close attention to the news which is being reported on the television. You cannot hear the news because the noise outside is too loud, so you ask your roommate: " ................. "

ข้อต่อไป

#8. Naval cadets usually ............. their homework after dinner or between classes.

ข้อต่อไป

#9. A : Can I help you?
B : Yes, thank you. I have a headache.
A : Well, try these pills. Take two every four hours.
B : Thank you very much.
Where are A and B talking?

ข้อต่อไป

#10. Meet me .............. the bus stop ............... 5:00 p.m.

ข้อต่อไป

#11. Stan : Hey, Bob! Do you like to play basketball?
Bob : I can't play basketball.
Stan : Do you like to play baseball?
Bob : I can't play baseball, but I like to watch it on TV.
Stan : OK, then and Bob probably do nest?
What will Stan and Bob probably do next?

ข้อต่อไป

#12. Penny : ................. Is this the bus to Lampoon?
Vinai : Yes, it is. Could I have your ticket, ...........?

ข้อต่อไป

#13. A : I don't feel well.
B : ....................
A : I have a stomachache.

ข้อต่อไป

#14. Bob : ....................?
John : Until 10:00 p.m.

ข้อต่อไป

#15. Monsters in dreams usually .................... fears for competitions and combats.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *