บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

Results

-

#1. A : do you need some help?
B : Yes, please. Would you mind putting my suitcase up on the rack?
A : .............. There you go.

ข้อต่อไป

#2. ................ you speak and write English well enough to work as a liaison officer?

ข้อต่อไป

#3. The movie made me cry from the beginning to the end. I'm impressed so much. It's a ...............

ข้อต่อไป

#4. Those pyramids ................. around 400 AD.

ข้อต่อไป

#5. A : Excuse me ............ to Jatujak market?
B : Any bus except No. 126.

ข้อต่อไป

#6. A guest arrives late for dinner and apologizes. You say " ................ "

ข้อต่อไป

#7. Whenever you fly, you need to ............. your flight 24 hours in advance.

ข้อต่อไป

#8. I can't find my key .................. it?

ข้อต่อไป

#9. Give me ................ word to keep it secret. I'll give you .................

ข้อต่อไป

#10. Grace : .............. ! Happy anniversary, darling. You're looking marvelous!
John : Oh, thank you.

ข้อต่อไป

#11. One of my classmates .............. the Armed Forces Academy Preparatory School after he ................ Grade 9 from high school next year.

ข้อต่อไป

#12. Mary : Anyway, I have to go to the library now .............., John.
John : Nice to meet you too.

ข้อต่อไป

#13. When you are speaking on the phone and the operator tells you to hold the line. She wants you .................

ข้อต่อไป

#14. You are wearing a pair of very uncomfortable shoes.
You say to your friend ".............."

ข้อต่อไป

#15. "What would you like to drink?"
"........................ "

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *