บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Results

-

#1. While walking along the road, your friend slipped and fell. You said to him " ................"

ข้อต่อไป

#2. Fortunately, the news ............. detexan bad as we expected.

ข้อต่อไป

#3. Miss Caroline is waiting for you in .............

ข้อต่อไป

#4. She is so weak that she can't ...............

ข้อต่อไป

#5. Central Premium Gifts, 50 percent discount o every purchase of 500 baht at all Central department stores, until March 31.

ข้อต่อไป

#6. A : Hi. You're late.
B : ..............!
A : I overslept because the alarm didn't go off.

ข้อต่อไป

#7. Customer : Good morning. I would like to see the manager.
Salesman : Just a minute, I will get him. what it is about?

ข้อต่อไป

#8. A customer is trying on a new pair of shoes in a department store. A salesperson logs wants to know whether the customer is satisfied with the shoes or not, so she
asks : "..................."

ข้อต่อไป

#9. Panya : Are you going anywhere during the break?
Pranee : I'm not .............. sure where to go.

ข้อต่อไป

#10. .................. to send me a postcard when you reach there.

ข้อต่อไป

#11. The dog is scared off the stranger. What does "scared" mean?

ข้อต่อไป

#12. A : Would it be OK if I bought a new car?
B : ................
A : Why not?

ข้อต่อไป

#13. A : Excuse me. Do you know how to use this computer?
B : No, I don't. Sorry ................

ข้อต่อไป

#14. A : What are you doing this evening?
B : ........................
A : I thought you wanted to play soccer.

ข้อต่อไป

#15. The books ................ to you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *