บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. ถ้าคำตอบของสมการ x² + ax + b = 0 คือ 1 และ -6 แล้ว ค่าของ a เป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นตัวประกอบของ 2x³ + x² - 8x -4

ข้อต่อไป

#3. ชายคนหนึ่งขับรถจากเมือง A ไปเมือง B เป็นระยะทาง 400 km ใช้เวลาทั้งสิ้น 9 ชม. โดยก่อนเวลาเที่ยง เขาใช้ความเร็ว 50 km/hr และหลังเที่ยงใช้ความเร็ว 40 km/hr เขาเริ่มขับรถยนต์เวลาเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. ถ้า x แปรผันตรงกับกำลังสองของ y และแปรผันกับรากที่สองของ z เมื่อ x = 5, z = 9 และ y =√3 จงหาค่า y เมื่อ x=2/5, z=64

ข้อต่อไป

#5. แผนภูมิข้างล่างแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาต่างๆ ถ้าโรงเรียนมีนักเรียน 400 คน จะมีนักเรียนที่ชอบฟุตบอลกี่คน

ข้อต่อไป

#6. คุณแม่แบ่งที่ดินมรดกจำนวน 40 ไร่ 2 งาน ให้ลูกชาย 2 คน คนละเท่าๆกัน ถ้าลูกชายคนเล็กได้ที่ดิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ว ที่ดินของเขาจะมีความยาวด้านละกี่เมตร

ข้อต่อไป

#7. ถ้าหมุนลูกศรตามล้อที่มีหมายเลขกำหนดตามรูป โดยที่แต่ละช่องมีพื้นที่เท่าๆกัน ความน่าจะเป็น ที่ลูกศร จะชี้ช่องที่มีหมายเลขมากกว่า 5 เมื่อหมุนลูกศร 1 ครั้ง มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. นนร.เก่งใช้อุปกรณ์วัดมุม วัดยอดประภาคารจากท้ายเรือ (จุด A คือยอดประภาคาร) เป็นมุมเงย 60° นนร. กล้า อยู่บนเสาธงเรือ ซึ่งสูงจากดาดฟ้าเรือ 20 m และใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกัน วัดมุมเงยได้ 30°ถ้าเสาธงอยู่ห่างจากจุด A เป็นระยะทาง 20 m ประภาคารแห่งนี้สูงประมาณกี่เมตร จากระดับน้ำทะเล (สมมติว่าเรือไม่เคลื่อนที่และดาดฟ้าเรีออยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5 m) (กำหนดให้ √3 = 1.732)

ข้อต่อไป

#9. เลขสองจำนวนมีค่าต่างกันอยู่ 50 จงหาค่าของสองจำนวนนี้ ถ้าผลคูณของเลขสองจำนวนนี้มีค่า

ข้อต่อไป

#10. จำนวน 1.3 ̇4 ̇ - 0.48 ̇2 ̇ มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. (4)ⁿ⁺¹ · (9)ⁿ⁻¹ · (36)¹⁻ⁿ มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#12. กำหนดให้ cot A = 5/3 จงหาค่า sec A - sec A

ข้อต่อไป

#13. จากสมการพารโบลา y = -x² + 10x - k จงหาค่า k ที่ทำให้กราฟของพราราโบลามีจุดยอดเป็น (5, 2) และแกนสมการคือ x = 5

ข้อต่อไป

#14. ข้อมูลค่าอาหารกลางวันของนักเรียน 11 คน มีดังนี้(หน่วยเป็นบาท) 15 25 30 20 16 24 28 12 20 10 20 จากข้อมูลข้างต้น ข้อสรุปข้อใดถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#15. ห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้องหนึ่ง ปูด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากัน กระเบื้องที่ปู ตามแนว เส้นทแยงมุมเป็นสีดำมีจำนวน 97 แผ่นนอกจากนั้นเป็นสีขาว จะต้องใช้กระเบื้องปูห้องทั้งหมดกี่แผ่น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *