บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11

Results

-

#1. ผู้บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนต่างๆ มีหนังสือ 670 เล่ม มีสมุด 404 เล่ม มีดินสอ 1145 แท่ง เขาต้องการ บริจาคให้โรงเรียนละเท่าๆกันให้ได้จำนวนสิ่งของมากที่สุด โดยสิ่งของทุกชนิดจะเก็บไว้เป็นตัวอย่างในปีหน้าอย่างละ 5 ชิ้น จงหาว่าเขาจะนำไปบริจาคได้กี่โรงเรียน

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะกราฟของสมการ y = -x² + 6x -4

ข้อต่อไป

#3. จากรูป ราคาขายเดิมได้กำไร 20 % เมื่อลดราคาแล้วผู้ขาย จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. ค่าของ x² ( x² - x - 2 ) / x² + 4x + 3 ÷ x³ - 2x² / x² - 9 ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. กำหนด x³ - y³ = 4a³ และ x² + xy + y² = a² ค่าของ x² + y² คือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ต้องการตั้งเสาวิทยุสูง 24 เมตร โดยใช้สายเคเบิลขึงที่แอดเสาไปวังหมุด 4 ตัว ที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน โดยหมุดแต่ละตัวอยู่ห่างจากโคนเสา 8 เมตรเท่าๆ กัน ถ้ามีสายเกเบิลอยู่ 96.5 เมตร ถามว่าสายเดเบิล ยาวไม่พอหรือเหลือเท่าใด (กำหนด √2=14, √5=2.2)

ข้อต่อไป

#7. ในสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้า sin(66° + θ) = 0.8, θ <90° ค่าของ tan(66° + θ) + cot(24° - θ) มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม A เป็นมุมฉาก กำหนด 2 cos B - 3sin B = 0 จงหา

ข้อต่อไป

#9. มีท่อนไม้ขนาด 3, 4, 5, 8, 2, 13, 15, 17 ฟุต หยิบมา 3 ท่อนอย่างสุ่ม แล้วนำมาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยม จงหาว่าในบรรดารูปสามเหลี่ยมที่ต่อได้นั้น มีความน่าจะเป็นที่จะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. น้ำหนักของเด็ก 5 คน มีดำมัธยฐานเป็น 23 กิโลกรัม ในเด็กกลุ่มนี้มีเด็กแฝด 2 คน ที่น้ำหนักเท่ากันพอดี และเด็กที่น้ำหนักมากที่สุดคือ 26 กิโลกรัมมี 1 คน น้ำหนักคนที่น้อยที่สุดมี 1 คนต่ำกว่าคนหนักที่สุด 6 กิโลกรัม และค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับ 23.2 กิโลกรัม จงหาว่าเด็กแฝด 2 คนในกลุ่มนี้หนักคนละกี่กิโลกรัม

ข้อต่อไป

#11. สมการมีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. แผนภูมิวงกลมแสดงรายจ่ายของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง ของเดือนมีนาคม ปี 2552 จากแผนภูมิรูปวงกลม (pic chart) ค่าเงินเดือนพนักงาน และค่าซ่อมแซม คิดมุมที่จุดศูนย์กลางได้กี่องศา

ข้อต่อไป

#13. น้ำหนักของสิ่งต่างๆ บนดวงจันทร์แปรผันตรงกับน้ำหนักบนโลก ถ้าวัตถุชิ้นหนึ่งหนัก 60 กิโลกรัม บนโลกจะหนัก 3.5 กิโลกรัม บนดวงจันทร์ของที่หนัก 21 กิโลกรัมบนดวงจันทร์ จะมีน้ำหนักบนโลกเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีด้านทั้งสามยาว 10, 6, 8 เซนติเมตร เส้นแบ่งครึ่งมุมแหลมที่โตที่สุดที่ลากจากจุดยอดของมุมไปยังด้านตรงข้ามของรูปสามเหลี่ยมนี้ยาวเท่าไร

ข้อต่อไป

#15. มีฉลากอยู่ 10 ใบในกล่อง โดยฉลากแต่ละใบ จะมีเลขกำกับอยู่เป็นเลขจำนวนเต็มลบที่เป็นเลขคี่ ถ้าสุ่มหยิบฉลากมา 1 ใบ จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ฉลากที่มีหมายเลขสอดคล้องกับคำตอบสมการ x³ + 7x² + 7x -15 =0

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *