บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. แม่ค้าต้องการห่อแตงโมทรงกลมที่ถูกผ่าครึ่งด้วยพลาสติกหุ้มอาหาร โดยแตงโมลูกดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 นิ้ว แม่ต้องใช้พลาสติกหุ้มอาหารมีพื้นที่เท่าใดเพื่อห่อแตงโมทั้งครึ่งผลนั้น (π ≈ 22/7)

ข้อต่อไป

#3. กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีพิกัดตามจุด A(-1, 1), B(2,1) และ C(2,4)และหาก AD เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากที่มีมุมมากกว่า AC 15 องศา จงหาพิกัดของจุด D

ข้อต่อไป

#4. เด็กชายกับเด็กหญิงยืนอยู่คนละด้านของเสาธง เด็กทั้งสองมองเห็นยอดเสาธงเป็นมุม 45 และ 30 องศา ตามลำดับถ้าทั้งสองคนอยู่ห่างกัน 20 เมตร เสาธงสูงประมาณกี่เมตร

ข้อต่อไป

#5. กำหนดให้ 2x² - cx + 1 เป็นตัวประกอบหนึ่ง และ x = 1 เป็นคำตอบหนึ่งของพหนาม 6x³ + ax² - bx + 2 แล้ว ค่าของ a - b + 2c คือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ต้องการตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านเท่ากับ 2x² - x + 1 นิ้ว ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2x² + x - 1 ตารางนิ้ว ถามว่าจะได้กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดดังกล่าวทั้งหมดกี่ชิ้น

ข้อต่อไป

#7. กำหนดให้ 1/9 + 2x - 9x² = A² - (Bx + C)² ค่าของ ABC คือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ถ้าด้านประกอบมุมฉากของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งยาว 7 นิ้ว และ 24 นิ้ว แล้วด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมคล้ายซึ่งมีพื้นที่เป็น 1 ใน 4 ของรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ถังน้ำทรงกระบอกสูง 7 ฟุต เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ฟุต บรรจุแก้วทรงกลมรัศมี 0.5 ฟุต จำนวน 84 ลูก ถ้าเทน้ำลงถังใน อัตราเร็ว 25 ลูกบาศก็ฟุจต่อนาที พบว่าต้องใช้เวลาถึง 14 นาที น้ำจึงจะเต็มถังพอดี เนื่องจากถังใบนี้รั่ว ถามว่าน้ำรั่วออกจากถังด้วยอัตราเร็วกี่ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เมื่อกำหนด π = 22/7

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ทรงกลมลูกหนึ่งบรรจุอยู่ในทรงกระบอกกลมที่มีฝาปิดสองด้านได้พอดีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวของทรงกระบอก กลมต่อพื้นที่ผิวทรงกลมมีค่าเท่ากับข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *