ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

#1. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวประกอบหนึ่งของ x² + 4y⁴

ข้อต่อไป

#2. ถ้า (3x - 5)² - 3(3x -5) = 4 แล้ว (3x - 5)³ - 3 มีค่าตรงกับ y ในข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ถ้า mx + 2x = m² - 4 แล้ว m³ + m +4/x² เหลือเศษเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน ค่ามัธยฐานเท่ากับค่าเฉลี่ย และเท่ากับ 6 พอดี ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของค่ามัญยฐาน ข้อมูลชุดนี้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#5. สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งแนบอยู่ในวงกลม ซึ่งมีรัสมี 3 cm จงหาความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้

ข้อต่อไป

#6. ไม้ยาวท่อนหนึ่งปักในแนวตรงอยู่ในสระน้ำโดยส่วนที่ปักอยู่ในโคลนก้นสระใต้น้ำคิดเป็น1/12ของความยาวทั้งท่อน และมีส่วนของท่อนไม้ที่โผล่พ้นน้ำเท่ากับ 3/7 ของความยาวที่เหลือ โดยที่สระน้ำนี้มีผู้วัดแล้วว่าความลึกของสระจากผิวน้ำถึงผิวโคลนก้นสระมีระยะ 1.21 เมตร จงหาความยาวของไม่ท่อนนี้

ข้อต่อไป

#7. ไม้อัดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 0.72 m และยาว 0.8 m ถ้าต้องการตัดไม้อัดนี้เป็นรูปสีเหลี่ยม จัตุรัส ขนาดเท่าๆกัน ให้มีพื้นที่มากที่สุด จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. เลขจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 279 และ 592 แล้วเหลือเศษ 6 และ 7 ตามลำดับ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. จำนวนคี่สามจำนวนที่เรียงต่อกัน ถ้านำมาบวกกันทีละคู่ จะได้ผลบวกที่น้อยที่สุดคือ 36 จงหาผลรวมของจำนวนทั้งสาม

ข้อต่อไป

#14. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมที่มีจุด 0 เป็นจุดศูนย์กลาง มีด้าน AB ยาว 15 cm และด้าน BC ยาว 15 cm จงหาความยาวของรัสมีวงกลม

ข้อต่อไป

#15. นาวีขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ช่วงกรุงเทพ-พิษณุโลก เขาขับด้วยความเร็ว 100 km/hr ส่วนช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ เขาขับด้วยความเร็ว 120 km/hr ถ้าระยะทางจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เท่ากับ 764 km และเขาใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 7 ชั่วโมง จงหาระยะทางช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.