บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ร้านขายสินค้าแห่งหนึ่งปิดราคาขายรถจักรยานกันหนึ่งไว้ 2,600 บาท จะทำให้ทางร้านได้กำไร 30% แต่ไม่มีผู้มาซื้อ จึงลคราคาลงอีก 10 % ก็ยังไม่มีผู้ใดสนใจซื้อ สุดท้ายเมื่อลดราคาครั้งที่สองลงอีก 10 % จึงขายได้ อยากทราบว่าร้านขายรถจักรยานได้กำไรเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. กำหนดให้เส้นตรง (m + 2n - 3)x + (2m -n + 1)y + 6m + 9 = 0 ขนานกับแกน x และมีระยะตัดแกน y เป็น -3 จงหาค่า m² -n²

ข้อต่อไป

#5. นำเชือกยาว x ซม. มาสร้างเป็นวงกลมเปรียบเทียบกับเมื่อนำมาสร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ข้อใดอธิบายผลการเปรียบเทียบได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABGF และ BCIH อยู่บนด้านประกอบมุมฉาก AB และ BC ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ถ้าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 1 ตร.หน่วย ความยาวของ BC เท่ากับ 1 หน่วย และความยาว ของ AC มีค่าเป็นสองเท่าของความยาวของ AD แล้ว จงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ADE เป็นกี่ตร.หน่วย (หมายเหตุ √2 ≈ 1.414, √3 ≈ 1.732 และ √5 ≈ 2.236)

ข้อต่อไป

#8. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. รูปห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่ามีอัตราส่วนมุมภายในเป็น 1 : 4 : 5 : 8.5 : 8.5 ผลต่างระหว่างมุมที่ใหญ่ที่สุดกับมุมที่เล็กที่สุดเป็นเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *