บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. ดร.วิกันดา ทำการทคลองหยดสารเคมีเหลวรูปทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 นิ้ว ลงในกรวยกลม 4000 หยดจะเต็มพอดี ถ้ากรวยกลมมีส่วนสูงเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกรวย กรวยใบนี้สูงกี่นิ้ว

ข้อต่อไป

#2. นำแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาว 10/√3 และด้านประกอบหน้าจั่วยาว √117 1/3 จำนวน 6 รูป มาประกอบกับแผ่นโลหะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า ถ้าพับโลหะดังกล่าวให้กลายเป็นรูปทรงพีระมิดฐานหกเหลี่ยม จงหาปริมาตรของพี่ระมิดที่เกิดขึ้น

ข้อต่อไป

#3. สามเหลี่ยมในรูปมีด้าน EF ขนานกับด้าน BD ระยะ AE = 4 หน่วย BD = 6 หน่วย ถ้า CD = EF = BE แล้ว EF ยาวกี่หน่วย

ข้อต่อไป

#4. ดช.ดีโอใช้กระดาษลอกลาย ลอกรูปกราฟพาราโบลา y = 2x² + 2 แล้วเลื่อนขนานให้จุดยอดมาอยู่ที่จุดตัดของเส้นตรง 3x +4 y - 1 = 0 และเส้นตรง 12 - 2x + 3y - 0 ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ถ้า a, b, c, d เป็นคำตอบของสมการ (x² - 8x + 13)( x²- 6x +6) = 0โดยที่ a> b> c>d แล้ว b² - c² มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จงหาขอบเขตของ x ถ้าความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยม เป็น 4x, (3x - 1) และ 7 ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC มี AB = AC - 10 ซม. และ BC = 12 ซม. จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *