บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. กราฟระหว่างขนาดความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของมวล m เป็นดังรูป อยากทราบว่า ขนาดความเร่งของมวล m มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. แรง 3 แรง กระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกัน โดยแรงทั้ง 3 มีทิศตั้งฉากซึ่งกันและกัน ซึ่งแรงที่ 1 และแรงที่ 2 มีขนาด 3 นิวตัน และ 4 ตามลำดับ จงหาว่าแรงที่ 3 มีขนาดกี่นิวตัน ถ้าแรงลัพธ์ ทั้งหมดมีขนาด 13 นิวตัน

ข้อต่อไป

#3. เมตร/วินาที ใช้เวลา 0.4 วินาที จึงตกกระทบพื้น จงหาว่ายางลบตกกระทบพื้นห่างจากขอบโต๊ะเป็นระยะกี่เมตร

ข้อต่อไป

#4. เมื่อขว้างหินก้อนหนึ่งด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที พบว่าหินก้อนนี้ตกถึงพื้นราบด้วยความเร็วที่ทำมุม 60 องศากับแนวดิ่ง อยากทราบว่าหินก้อนนี้จะขึ้นไป ได้สูงสุดเท่าใด (กำหนดให้ g = 10 m/s²)

ข้อต่อไป

#5. แรงลัพธ์ภายนอกที่กระทำต่อวัตถุขณะเคลื่อนที่แบบวงกลมมีลักษณะของแรงลัพธ์เป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. คลื่นน้ำขบวนหนึ่งเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกไปบริเวณน้ำตื้น ปริมาณใดของคลื่นที่มีค่าคงที่

ข้อต่อไป

#7. ที่อุณหภูมิห้อง 25°C จะมีอัตราเร็วของเสียงเป็นกี่เมตรต่อวินาที

ข้อต่อไป

#8. ในการดีดพิณ ระดับเสียง (pitch) จะเพิ่มขึ้นได้เมื่อ
ก. ความตึงของสายพิณเพิ่มขึ้น
ข. สายพิณยาวขึ้น
ค. น้ำหนักต่อความยาวของสายพิณมีค่าเพิ่มขึ้น
ง. จำนวนคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นในสายพิณมีจำนวนมากขึ้น
จงพิจารณาว่าข้อความข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. รังสีแอลฟามีอำนาจในการทะลุผ่านน้อยกว่ารังสีชนิดอื่นที่ออกจากธาตุกัมมันตรังสีเนื่องจากเหตุผลในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับไอโซโทปของธาตุ

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นดาวเคราะห์

ข้อต่อไป

#13. ดวงอาทิตย์โคจรรอบอะไร

ข้อต่อไป

#14. ชั้นของโครงสร้างโลกที่มีหินหลอมละลายคือชั้นใด

ข้อต่อไป

#15. คลื่นแผ่นดินไหวชนิดใดจะเกิดการหักเหเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางที่มีสถานะต่างกัน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *