ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. สมการ 6CO₂ +12H₂O →C₆H₁₂O₆+6H₂O +6O₂ กระบวนการนี้เกิดขึ้นที่ส่วนใด

ข้อต่อไป

#2. ดอกไม้อาจกล่าวได้ว่าเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืช โดยดอกไม้ที่สมบูรณ์จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ส่วนคือ กลีบ เลี้ยง (Sepal) กลีบดอก (Petal) เกสรตัวผู้ (Stamen) และเกสรตัวเมีย (Pistil) อยู่ในดอกเดียวกัน ถ้านักเรียนนายเรือ ภาคภูมิ ต้องการคัดเลือกกลุ่มสายพันธุ์ดอกไม้สมบูรณ์ดังกล่าวไปเพาะเลี้ยงในแปลงดอกไม้ของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จะต้องเสือกกลุ่มดอกไม้ในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. พันธุ์ข้าวที่ทนต่อแมลงศัตรูข้าว และมีระยะเวลาให้ผลผลิตสั้น
ข. การผลิตกล้วยไม้พันธุ์แวนด้าเพื่อการส่งออก
ค. การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาสกัดสารที่มีฤทธิ์เป็นยารักษาโรค
ง. การทำให้พืชสมุนไพรสามารถผลิตตัวยาได้ปริมาณมากขึ้น
ข้อใดควรใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมในการดำเนินการ

ข้อต่อไป

#4. สารต่อไปนี้ ข้อใดเป็นสาร Colloid ทั้งหมด

ข้อต่อไป

#5. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เลือดมีความเป็นเบสมากกว่าน้ำปัสสาวะ
ข.น้ำอัดลมเป็นกรดมากกว่าน้ำฝน
ค. ยาธาตุส่วนใหญ่เป็นกรด
ง.น้ำลายมีความเป็นกรดมากกว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

ข้อต่อไป

#6. เมื่อนำน้ำหมึกสีดำมาทำการทดลองแยกด้วยวิธี โครมาโทกราฟีด้วยแนวหน้าของตัวทำละลาย กระดาษกรอง โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย ได้ผลการทดลองดังรูป
ข้อสรุปใดจากผลการทดลองกล่าว ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ถ้าต้องการจัดสารให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ทองคำ น้ำมันเบนซิน กรดเกลือ จะต้องใช้อะไรเป็นเกณซ์ในการจัด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ อัดกลุ่มของสารละลายอยู่ในประเภทเดียวกันตามคุณสมบัติความเป็นกรด-เบส

ข้อต่อไป

#9. ชายคนหนึ่งกดลิฟท์จากชั้น 1 ขึ้นไปชั้น 6 ของอาคารแห่งหนึ่งใช้เวลา 12 วินาที มวลของลิฟท์รวมกับชายคนนี้เท่ากับ 100 กิโลกรัม อาคารนี้มีความสูงชั้นละ 3 เมตรเท่ากันทุกชั้น จงหาว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการดึงลิฟต์มีกำลังเท่าไร (ให้ g = 10 เมตร/วินาที²)

ข้อต่อไป

#10. เรือหลวงสายบุรี มีระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งใช้น้ำทะเลเป็นตัวระบายความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ใน ลูกสูบ ถ้าเครื่องยนต์นี้เดินด้วยความเร็วรอบคงที่และพบว่าใช้น้ำทะเลในการระบายความร้อนจำนวน 54,000 ลิตรต่อชั่วโมง โดยสามารถตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลก่อนเข้าเครื่องได้เท่ากับ 23℃ และอุณหภูมิของน้ำที่ไหลออกจาก ระบบระบายความร้อนของเครื่องได้เท่ากับ 85℃ ถามว่า น้ำทะเลถ่ายโอนความร้อนด้วยวิธีใจและปริมาณเท่าใด กำหนดให้น้ำทะเลมีค่าความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ 4,000 J/kg•K และมีความหนาแน่น 1025 kg/m³

ข้อต่อไป

#11. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว ถูกต้อง
ก. วัสดุสีคำดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดี
ข.วัสดุที่มีพื้นผิวมันและแวววาวแผ่รังสีหรือคลื่นความร้อนได้ดี
ค. การแผ่รังสีของวัตถุต่างๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและผิวของวัตถุนั้น
ง. รังสีอินฟาเรดมีความยาวคลื่นสั้น สามารถทะลุกระจกได้จึงทำให้ภายในเรือนกระจกอุ่นกว่าภายนอก

ข้อต่อไป

#12. เรือลำหนึ่งต้องการต้มน้ำในหม้อน้ำปริมาตร 3,000 ลิตร จากอุณหภูมิ 32 ℃ จนเดือดพอดี จะต้องใช้เชื้อเพลิงกี่ตัน ถ้าเชื้อเพลิงให้ค่าความร้อน 4,080 cal/g และหม้อน้ำสามารถรับความร้อนจากเชื้อเพลิงได้เพียง 50% (กำหนดให้ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น 1 calg ℃)

ข้อต่อไป

#13. ไอน้ำเดือนอุณหภูมิ 100 ℃ จำนวน 1 k ถูกทำให้เย็นตัวลงจนเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 90 ℃ ด้วยการผสมน้ำที่มีอุณหภูมิ 25 ℃ จงหาว่าน้ำที่นำมาผสมมีมวลเท่าไร
โดยค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลว 80 cal/g
ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 540 cal/g
ค่าความดูความร้อนจำเพาะของน้ำ 1 cal/g
ไม่คิดค่าความร้อนสูญเสีย

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดอาศัยหลักโมเมนต์ของแรงเหมือนกันทั้งหมด

ข้อต่อไป

#15. วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 70 g วางอยู่บนพื้นราบ ถ้าต้องการดึงให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะต้องออกแรงมากกว่าหรือน้อยกว่าแรงที่ทำให้วัตถุนี้เริ่มเคลื่อนที่พอดีเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *