บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. ในการเคลื่อนข้ายกำลังนาวิกโยธินเพื่อผลัดเปลี่ยนกำลัง ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย เส้นทางการเดินทาง ใช้รถยนต์ มีเส้นทางตามตารางข้างต้น ถ้ารถยนต์มี ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ย 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากเริ่มเดินทางเวลาเช้า 06.00 น. ของวันที่ 30 มี.ค. 52 จะถึงค่ายจุฬาภรณ์ในวันเวลาตามข้อใด ถ้าให้พักระหว่างการเดินทาง ณ อุดที่ 2 และ 3 จุดละ 45 นาที

ข้อต่อไป

#2. กำหนดให้พื้นมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและ สัมประสิทธิ์ความสียดทานจลน์เท่ากับ 0.7 และ 0.2 ตามลำดับ ออกแรงดึงมวล m ด้วยแรง F ขนาด 5 N ถามว่า แรงเสียดทาน f ที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวมีค่าเท่าไร (m = 1kg,g = 10 m/s²)

ข้อต่อไป

#3. จำลองชุดครกตำข้าวดังรูป โดยมีจุดหมุนของคานอยู่ที่ จุด A ด้านซ้ายมีมวล 3 kg ถ่วงที่ตำแหน่ง X และอยู่ห่างจากจุดหมุน 1 เมตร สากตำข้าวอยู่ห่างจากอุด A มา ทางขวา 1 เมตร และที่ปลายออกแรงกด F อยู่ห่างจากสาก 2 เมตร ถ้าต้องการให้สากตำข้าวด้วยแรง 30 V จะต้องออกแรงกดที่ F เท่าไร (ไม่คิดน้ำหนักคาน)

ข้อต่อไป

#4. กำหนดให้สัมประสิทธิ์เรงเสียดทางระหว่างกำแพงและกล่องโลหะมีค่า μs = 0.3 และ μk = 0.1 จงหาว่าต้องออกแรง F เท่าใด จึงทำให้กล่องโลหะ เลื่อนไหลลงมาด้วยความเร่งเท่ากับ 2 m/s² (กำหนดให้ g = 10 m/s²)

ข้อต่อไป

#5. เครื่องบินไม่สามารถบินได้ในชั้นบรรยากาศใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง ที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ทิศทางการไหลของน้ำดังรูป มีผลต่อฝั่งอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. จากความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ นั้นจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ป่าไม้ทำให้ฝนตก
ข. ต้นไม้ช่วยชะลอการระเหยและไหลซึมของน้ำ
ค. น้ำขุ่นจากการถลุงแร่ทำให้ไร่นาเสียหาย ควรสร้างทำนบขังน้ำขุ่นให้ตกตะกอน
ง. เมื่อขุดเจาะหาสินแร่แล้วเกิดเป็นหลุมบ่อ ควรทำการปรับปรุงดินให้เป็นทุงเลี้ยงสัตว์และบ่อเลี้ยงปลา
จ. ส่งเสริมการให้สัมปทานการขุดแร่โดยไม่จำกัด

ข้อต่อไป

#9. จากความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้น จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
ก. วัตถุต่างชนิดกัน จะมีความต้านทานแตกต่างกัน
ข.รูปไดโอดด้านขวามือนั้นไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ค. ทรานซิสเดอร์เป็นสารกึ่งตัวนำ 3 ชั้น จึงมี 3 ขา คือ Ground, Base, Collector
ง. LED สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง

ข้อต่อไป

#10. ต้องการดัมน้ำเพื่อให้ได้รสชาที่อร่อย ต้องชงชาที่อุณหภูมิ 95℃ พอดี โคยใช้หมือดัมน้ำที่ให้อัตราความร้อน เท่ากับ 500 จูลต่อวินาที ไคยใช้ปริมาณน้ำเท่ากับ 1 ลิตร อุณหภูมิ 25℃ จะต้องใช้เวลาต้มน้ำและพลังงานความร้อนไปเท่าใด กำหนดให้ตำความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 cal/g ℃

ข้อต่อไป

#11. ต้องการวัดหาค่าความชื้นสัมบูรณ์ของอากาศ โดยนำอากาศจำนวน 3 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีไอน้ำอยู่เท่ากับ 9 กรัม โดยอากาศปริมาตรดังกล่าวมีปริมาณ ไอน้ำในอากาศอิ่มตัวได้ 15 กรัม อยากทราบว่าในขณะนั้นอากาศมีความชื้นสัมบูรณ์ และความชื้นสัมพัทธ์เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#12. เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าจากแบดเตอรี่ 12 โวลต์ ลงในน้ำแล้ว จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าว ถูกต้อง
ก. เก็บก๊าซที่ขั้วบวกมาจุดไฟจะติดไฟได้เปลวสีน้ำเงิน
ข.เก็บก๊าชที่ขั้วลบมาจุดไฟจะติดไฟได้เปลวสีน้ำเงิน
ค.นำไม้ขีดไฟที่ติดไฟแล้วดับเปลวไฟให้เหลือแต่ถ่านแดงไปอังก็เซที่เก็บไว้ที่ขั้วลบ เศษไม้จะติดไฟลุกโพลงขึ้น
ง. นำไม้ขีดไฟที่มีถ่านแดงไปอังแก๊ซที่เก็บไว้ที่ขั้วบวกเศษ ไม้ขีดไฟจะลุกโพลงขึ้น

ข้อต่อไป

#13. วางขวดน้ำสูง 30 ซม. ไว้หน้ากระจกโค้งเว้าที่มีรัสมีความโค้ง 100 ซม. จงหาชนิดของภาพ ตำแหน่งภาพ กำลังขยาย ภาพและขนาดภาพเมื่อวางขวดน้ำนี้ห่างจากกระจกเป็นระยะทางเท่ากับ 60 ซม.

ข้อต่อไป

#14. ลวดตัวนำไฟฟ้ายาว 10 แมตร พื้นที่หน้าตัด A วัดความต้านทานได้ทำกับ 40 โอห์ม หลังจากนั้นลวดตัวนำไฟฟ้านี้ ถูกดึงให้ยืดออกเป็น 2 เท่า จงหาว่าลวดตัวนำไฟฟ้านี้หลังจากยืดออกแล้วจะมีความด้านทานเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. จงหาความต้านทานรวมกระแสรวมและความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด a และ b

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *