บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. วงจรไฟมีดังรูป จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากแบตเตอร์รี่

ข้อต่อไป

#2. จงพิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้ข้อใดกล่าว ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ในการต่อวงจรอิเล็กหรอนิกส์ เมื่อต่อเสร็จแล้ว ปรากฏว่าวงจรไม่ทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้ จะต้องใช้เครื่องมือวัดมา วัดอะไรตามส่วนต่าง ๆ ของวงจรเป็นลำดับแรก เพื่อหาจุดเสียในวงจรโดยยังจ่ายไฟเลี้ยงให้วงจรอยู่

ข้อต่อไป

#4. มนุษย์มีหัวใจ 4 ห้อง ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีหัวใจห้องหนึ่งที่มีผนังหนาเเละ แข็งแรงที่สุด เพราะต้องฉีดเลือดที่มีออกซิเจนมากไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คือหัวใจห้องใด

ข้อต่อไป

#5. ศูนย์อนุรักย์พันธุ์เต่าทะเลไทยกองทัพเรือ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ดูแล อนุรักษัพันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานมีหัวใจสามห้อง หายใจด้วยปอด และ ดื่มน้ำ จากทะเลซึ่งมีเกลือแร่ปนอยู่มาก โดยปกติเต่าทะเลจะมีระบบในร่างกายส่วนใดที่สามารถขับเกลือส่วนเกินออกมาจาก ร่างกายได้ตลอดเวลา

ข้อต่อไป

#6. ดินประสิวคือสาร ประกบของไพเทสเซียมไนโตรเจนละออกซิเจนเป็นส่วนผสมใบดินปืน(BLACK POWDER) พลุและดอกไม้ไฟ ส่วนกรดดินประสิวถ้านำมาผสมกับใยฝ้าย จะกลายเป็นไนโตรเซลลูโลส ซึ่งเป็นส่วนผสมของดินขับ ลูกปืนชนิดฐานเดี่ยว ถามว่ากรดดินประสิวมีชื่อทางเคมีว่าอะไร และมีมวลโมเลกุลเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. นักเรียนนายเรือภาคภูมิ ต้องการประดิษฐ์กล้องโทรทัศนัชนิคหักเหแสงสำหรับใช้ส่องคูคำแหน่งของดวงดาว และการลาดตระเวนตรวจการณ์ในทะเล ที่มีกำลังขยาย 50 เท่า โดยใช้ท่อทรงกระบอกกลวงยาว 1 ม. 27.50 ชม. ถามว่า นักเรียนนายเรือ ภาคภูมิ จะเลือกใช้เถนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ ใกล้ตาที่มีความยาวโฟกัสเท่าใดมาประกอบเป็นกล้องโทรทัศน์ ดังกล่าว

ข้อต่อไป

#8. เต่าทะเลที่ค้นพบทั่วโลกมีความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 8 สายพันธุ์ โดยในท้องทะเลไทยได้มีการค้นพบทั้งสิ้น 5 สายพันธุ์ คือ เต่ากระ เต่าตนุ เต่าหญ้า เต่าหัวก้อนและเต่ามะเฟือง กองทัพเรือมีหน้าที่สำคัญในการดูแล อนุรักษ์และ ให้ความคุ้มครองเต่ทะเลเหล่านี้ โดยเฉพาะที่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี จะมีเต่าทะเลจำนวน 2 สายพันธุ์ ที่กองทัพเรือ ดูแลในปัจจุบันได้แก่สายพันธุ์ใด

ข้อต่อไป

#9. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดของหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปวางระเบิด ทำลาย เป็นแหล่งรวมพลของผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตสูง 25 ชั้น จึงวางแผนในการต่อวงจร ระเบิด โดยในแต่ละชั้นจะนำตัวจุดระเบิดซึ่งมีความต้านทานภายใน 0.8 โอห์ม จำนวน 45 ตัว มาต่อเแบบอนุกรม แล้ว จึงนำวงจรจุดระเบิดในแต่ละชั้นมาต่อขนานกับเเบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ ซึ่งภารกิจกำหนดให้ระเบิดทิ้งทุกชั้นของ อาคาร เพื่อให้การทำงานของวงจรระเบิดถูกต้อง จึงมีความจำเป็นต้องคำนวณค่าความต้านทานรวมและปริมาณ กระแสไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ได้ดังนี้

ข้อต่อไป

#10. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบสื่อสารอิเล็กหรอนิกส์ ได้ทำการตรวจสอบหาข้อบกพร่องในการทำงานของเรดาร์ควบคุม การยิงของเรือหลวงราชฤทธิ์ พบว่า อุปกรณ์ตรวจสัญญาณที่จานเรดาร์ไม่ทำงาน จึงไม่สามารถแปลงสัญญาณคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่สูงต่ำตามความแรงของกลื่นเรคาร์ได้ ถามว่า อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณนี้มีคุณสมบัติการทำงานตรงกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ตารางแสดงการละลายของสาร 3 ชนิด ในน้ำที่อุณหภูมิต่าง ๆ (น้ำหนักสารเป็นกรัมต่อน้ำ 100 กรัม) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สาร A ควร จะละลายได้มากกว่าสาร B ประมาณกี่กรัม

ข้อต่อไป

#12. กระจกบานหนึ่งแขวนไว้ที่ผนังห้อง เทียนเล่มหนึ่งสูง 6 ซม. อยู่ห่างจากกระจก 24 ซม. ภาพของเทียนอยู่หลังกระจก สูง 0.5 ซม. อยากทราบระยะภาพที่อยู่หลังกระจก ชนิดและความยาวโฟกัสของกระจก

ข้อต่อไป

#13. ในการรีดน้ำเชื้อของไคตัวหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการผสมเทียมปรากฏว่าสภาพกรดและเบสของน้ำเชื้อไม่เหมาะสมกับการมชีวิตของตัวอสุจิ เราจะเติมสารใจเพื่อปรับค่าความเป็นกรดและเบส

ข้อต่อไป

#14. เมื่อวัดค่าความต่างศักย์ (V) ระหว่างปลายทั้ง 2 ของตัวต้านทาน ที่มีกระแสไฟฟ้า (I) ไหลผ่าน แล้วนำค่าที่อ่านได้มาเขียนเป็นกราฟ ได้ดังรูป จากกฎของโอห์ม จงหาค่าความต้านทานของตัวต้านทานตัวนี้

ข้อต่อไป

#15. ในรอบปีที่ผ่านมา มีข่าวเด็กทารกจีนเจ็บป่วยหลายหมื่นคน และเสียชีวิตหลายราย เนื่องจากการบริโภคนมที่ปนเปื้อนสารเมลามีน (สารเมลามีนมีสูตรเคมี คือ C₃ H₆ N₆) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *