บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อต่อไป

#2. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

ข้อต่อไป

#3. องค์ประกอบของระบบสารสนทภูมิศาสตร์ที่ทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดจากองค์ประกอบข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ประเทศที่สามารถอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ได้สมบูรณ์มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่กลุ่มประเทศในข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อความในข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ถ้าท่านอยากให้เพื่อนๆยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด ไม่ใช่ ความสอดคล้องระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

ข้อต่อไป

#8. บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ตามลำดับเหตุการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารของทางราชการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระราชวงศ์ เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#9. หลักฐานทางโบราณคดีสำคัญที่ไม่ปรากฏในแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุครธานี คือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. อดัม สมิธ ศาสตราจารย์ชาวอังกฤษ ผู้เป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เขียนหนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม คือหนังสือเรื่องใด

ข้อต่อไป

#11. ในวิชาเศรษฐศาสตร์ สิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งจะต้องนำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ครูนาวี มีความสามารถพูดดักใจหรือทายใจและอ่านความคิดของนักเรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ หมายความว่า ครูนาวีมี อะไร

ข้อต่อไป

#13. ข้อใด มิใช่ ลักษณะของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้อต่อไป

#14. องค์ประกอบของรัฐข้อใดแสดงถึงความเป็นอิสระ และปราศจากการแทรกแซงจากต่างชาติ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *