บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใด มิใช่ มาตรการจำกัดอำนาจของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

ข้อต่อไป

#2. กฎหมายประเภทใดที่คณะรัฐมนตรีตราขึ้นใช้บังคับกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นอันเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ ของประเทศชาติเมื่อตราขึ้นแล้วให้นำเสนอต่อรัฐสภาในภายหลัง

ข้อต่อไป

#3. ประชากรของประเทศที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและ จริยธรรมใช้เกณฑ์ข้อใดในการพิจารณาตัดสิน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสหกรณ์

ข้อต่อไป

#5. ประเทศในข้อใดที่มีระบบเศรษฐกิจเหมือนประเทศไทย

ข้อต่อไป

#6. บุคคลในข้อใดประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อต่อไป

#7. เรื่อง "ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ" นี้มีลักษณะเด่นในการเขียนอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. อาณาจักรใดในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ ทางตอนเหนือของทวีปได้มีการสร้างความเจริญทิ้งไว้เป็นมรดกของโลก

ข้อต่อไป

#9. ความรู้ในการทำโรงงานน้ำตาล โรงสีข้าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในสมัยกรุงธนบุรี ได้รับแบบอย่างมาจากชนชาติใด

ข้อต่อไป

#10. สนธิสัญญาเบาว์ริง มีผลทำให้บทบาทของ "พระคลังสินค้า" ต้องยุติลงหมายถึงข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *