บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

ข้อต่อไป

#1. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ดังนี้ " ถ้าอธิบาย ต้องการให้คนอื่น____ ถ้าบรรยาย ต้องการให้____ ถ้าพรรณา ต้องการให้____ "จากข้อความนี้ควรเติมคำตามข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมีสระประสมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้ที่มีความแตกต่างไปจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่านิยม

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นคำสมาสที่ประกอบด้วยบาลี คำสันสกฤต ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทุกคำ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายเป็นการให้คุณค่าทางสังคม

ข้อต่อไป

#8. สำนวนในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากพวก

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่มีพยางค์คำตาย

ข้อต่อไป

#10. เพลงหน้าพาทย์ในข้อใดใช้ประกอบการต่อสู้

ข้อต่อไป

#11. พยัญชนะตัวใดเป็นเสียงหนัก

#12. "คำพูดคือรากฐานของจิตใจคนเรา จิตใจของคนเราดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคำพูด" ข้อใดขัดแย้งกับข้อความที่กล่าว

ข้อต่อไป

#13. งานประพันธ์ที่ให้ความรู้หรือความคิดเห็นที่เป็นสารประโยซน์ ผู้แต่งเจตนาให้ผู้อ่านใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์ งานเขียนนี้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้มีครุ 2 ลหุ 2

จบคำถาม

 

3 Responses

  1. สิรพัฒน์ says:

    °

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *