บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ข้อใดเรียงลำดับคำได้ ถูกต้อง ตามหลักพจนานุกรม

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำขวัญ

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่าง

ข้อต่อไป

#4. สำนวนในข้อใดตรงกับลักษณะของ "ความรู้ทำให้เหิมกำเริบ"

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเรียงลำดับส่วนประกอบของรายงานได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. การเขียนจดหมายถึง "นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" ควรใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. "แดดในยามเย็นกำลังอ่อนสู่สมัยใกล้วิกาล ทอแสงแผ่ซ่านไปทั่วสาลีเกษตรแลละลิ่วเห็นเป็นทางสว่างไปทั่ว ประเทศสุศลาชตาอุประหนึ่งมีหัตถ์ทิพย์มาปกเผ่อำนวยสวัสดี เบื้องบนมีกลุ่มเมฆเป็นคลื่นช้อนชับสลับกัน เป็นทิวแถวต้องแสงแดดจับเป็นสีระชับวะวับแวว ประหนึ่งเอาทรายทองไปโปรยปราย"
ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใด

ข้อต่อไป

#8. ประโยคความซ้อนใบข้อใดใช้สันธานไม่เหมาะสม

ข้อต่อไป

#9. ประโยคในข้อใดใช้กาษากึ่งแบบแผน โดยมีเนื้อความทำนองเดียวกัน

ข้อต่อไป

#10. ประโยคในข้อใดจัดเป็นอันวยาเนกรรถประโยค

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *