ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1

Results

-

#1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไร

อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้นไว้เมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

ข้อต่อไป

#2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไร

อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้นไว้เมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

ข้อต่อไป

#3. ใครเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

อธิบาย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ข้อต่อไป

#4. ก.พ. ย่อมาจากอะไร

อธิบาย ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

อธิบาย อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. คือ ก. กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนของรัฐบาล, ข. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน, ค. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนข้อ ข. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวง เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง

ข้อต่อไป

#6. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของ “สำนักงาน ก.พ.”

อธิบาย เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของ “สำนักงาน ก.พ.”

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

อธิบาย ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มี 4 ตำแหน่ง ได้แก่ บริหาร, อำนวยการ, วิชาการ และ ทั่วไป

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของ ก.พ.

อธิบาย จำนวนกรรมการต้องไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

ข้อต่อไป

#9. สำนักงาน ก.พ. ต้องขึ้นตรงกับใคร

อธิบาย สำนักงาน ก.พ. ต้องขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.