ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 17

Results

-

#1. You : ……………… did you meet your wife?
Jack : yes, At a wedding.

ข้อต่อไป

#2. Jane : Hello. This is Jane. May I speak to Nancy?
Peter : I’m sorry. She is not in ……………………
Jane : Yes, please. It’s about the meeting to morrow.

ข้อต่อไป

#3. Jane and I have lunch in ………………… most expensive restaurant in Bangkok twice a week.

ข้อต่อไป

#4. His father died two week ago. The underlined word means.

ข้อต่อไป

#5. Pat : ………………………
Ploy : He’s doctor at Siriraj Hospital.

ข้อต่อไป

#6. Father : I told you to do the laundry, but you didn’t do it.
Aon : sorry, Dad I forgot. I ……………….. it after I finish my homework.

ข้อต่อไป

#7. They kept an eye on my baggage when I when to buy the thicket.

ข้อต่อไป

#8. Do you mind if I remove my jacket and tie? It’s very hot here.

ข้อต่อไป

#9. Tim ……………… to find a job but he had no luck.

ข้อต่อไป

#10. Rick : ……………………… .
John : It’ll be not.
Rick : what will we do.
John : We’ll probably go swimming?

ข้อต่อไป

#11. Interviewer ………………… in Freuch teaching?
Bob : No, but I’m a fast learner.

ข้อต่อไป

#12. A : ……………………………..?
B : it’s really cold. Il snowed all day the school closed early.

ข้อต่อไป

#13. I cannot fine a vacant apartment near my office. The underlined word means.

ข้อต่อไป

#14. The women was carrying a ………………. bag?

ข้อต่อไป

#15. let me try again, ………………… .

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *