ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 8

Results

-

#1. การทำไร่เลื่อนลอยในภาคเหนือมีผลเสียงอย่างไรสำคัญที่สุด

ข้อต่อไป

#2. ภูเขาในภาคใต้จะไม่พบแร่ชนิดใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมิใช่หลักเกณฑ์ในการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของไทย

ข้อต่อไป

#4. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นเรื่องอะไรมากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. เมื่อกล่าวถึงตลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อสิ่งใดถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิรูปในสมัยพระบรมไตรโลกนาล

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเกิดขึ้นเพราะการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กายภาพ

ข้อต่อไป

#10. องค์ประกอบของเทคโนโลยีที่เหมาะสมคือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *