บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดใช้เดิมคำลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด บุคคลได้ชื่อว่า_____ผู้มีการศึกษานั้น_____จะมีคุณสมบัติ_____ตามวิชาชีพที่ตนศึกษาแล้วยังมีคุณสมบัติ_____สำคัญอีกประการหนึ่ง_____ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความเข้าใจในภาษาประชาติ ของตนได้ดีพอ_____สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมีอสื่อสารให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานของ ตนสำเร็จได้ด้วยดี

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ผิด

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดสะกดผิด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ควรนำมาเป็นญัตติในการโต้วาที

ข้อต่อไป

#5. สำนวนใดมีความหมายว่า ให้ระมัดระวัง อย่าประมาท

ข้อต่อไป

#6. สำนวนต่อไปนี้มีความหมายใกล้เคียงกัน ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#7. คำในข้อใดมีความหมายกว้างกว่าคำอื่นๆ

ข้อต่อไป

#8. คำทุกคำในข้อใดมีความหมายเชิงอุปมา

ข้อต่อไป

#9. คำในข้อใดไม่ใช่กิริยาราชาศัพท์ทุกคำ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวถึงรามเกียรติ์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. คำประพันธ์บทนี้กล่าวถึงใคร "ถึงรูปงานทั้งสามธาตรี ก็ไม่เปรียรูปนี้เสมอสอง" "งามจริงยิ่งกว่ารูปทรง นวลละอองผ่องแผ้วอำไพ"

ข้อต่อไป

#12. สามก๊ก ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางทหารของจูล่ง ยกเว้นข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *