บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเหมาะสมกับคนกลุ่มใดในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ข้อต่อไป

#2. การเกิดเหตุการณ์ในข้อใดในประเทศไทยที่เป็นต้นเหตุให้นำธีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ข้อต่อไป

#3. แหล่งชุมนุมแออัดเกิดจากสาเหตุใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีผลทำให้โครงสร้างสังคมเมืองกับชนบทแตกต่างกัน

ข้อต่อไป

#5. การเปลี่ยนสถานะจากชนบทเป็นเมืองทำได้โดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#6. การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนามีผลต่อการปฏิรูปสังคมชมพูทวีป โดยตรงและโดยอ้อมอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดจัดเป็นคำนิยมของค่านิยม

ข้อต่อไป

#8. สิ่งที่บ่งปัญหาสังคมคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ในสังคมไทยปัจจุบัน ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นแบบใด

ข้อต่อไป

#10. เทพจ้าองค์ใดในศาสนาฮินดูมีหน้าที่ปกปักรักษามนุษย์โลก

ข้อต่อไป

#11. ต่อไปนี้คือลักษณะของความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้

ข้อต่อไป

#12. พระราชกฤษฎีกาตราขึ้นโดยองค์กรใด

ข้อต่อไป

#13. กรณีใดไม่เป็นเหตุให้การสมรสสิ้นสุดลง

ข้อต่อไป

#14. ผู้เสียหายที่ถูกจำคุกและภายหลังศาลพิพากษาว่าไม่ได้กระทำความผิดสามารถยื่นคำร้องขอทดแทนค่าเสียหายได้จากหน่วยงานใด

ข้อต่อไป

#15. กรณีใดต่อไปนี้ไม่เป็นสินสมรส

จบคำถาม

 

One Response

  1. TKO says:

    เช็คคำถาม ตัวเลือก และเฉลยให้ดีนะครับ หลายข้อคิดว่าค่อนข้างผิดไปจากหลักกฎหมาย เช่นเรื่องสินสมรส เงินเดือนของคู่สมรสเป็นสินสมรส ไม่ใช่สินส่วนตัว ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1474 (1)
    ถ้าผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *