ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 5

Results

-

#1. Domain names ใดเป็นชื่อหน่วยงานของรัฐบาล

ข้อต่อไป

#2. ISP คืออะไร

ข้อต่อไป

#3. นามสกุลของไฟล์ Microsoft Word 2010 คืออะไร

ข้อต่อไป

#4. ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#5. ถ้าสุดาต้องการทำคลังข้อสอบนายสิบตำรวจ เพื่อจัดเก็บและนำมาใช้ทดสอบในปีต่อๆ ไป สุดาควรใช้โปรแกรมใด

ข้อต่อไป

#6. ถ้าต้องการเชื่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเข้ากับจอ LED เพื่อแสดงผลภาพ ควรใช้สายใดในการเชื่อมต่อ

ข้อต่อไป

#7. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางในการรับส่งสัญญาณ

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารสนเทศ

ข้อต่อไป

#10. การใช้ Internet Explorer เพื่อต้องการเก็บเว็บไซต์ที่ชื่นชอบและมักจะเข้าเป็นประจำ มีขั้นตอนการเก็บ URL ของเว็บไซต์ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. เมื่อต้องการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้าน จะต้องทำการติดต่อขอใช้บริการในข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ลักษณะการใช้งานของพอร์ตหมายเลข 80 คือข้อใด

ข้อต่อไป

#13. Packaged Software คือ

ข้อต่อไป

#14. หน้าที่สำคัญของ Modem คือ

ข้อต่อไป

#15. หากข้อความที่เราพิมพ์ลงในเซลล์มีความกว้างเกินขนาดของเซลล์ Excel จะไม่สามารถแสดงข้อความที่พิมพ์ออกมาได้แต่จะปรากฏข้อความใดแทน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *