ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 5

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 5

Results

-

#1. บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษา คือ ใคร

ข้อต่อไป

#2. การลองผิดลองถูกเป็นหลักการเรียนรู้ของใคร

ข้อต่อไป

#3. บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีแรงจูงใจประเภทใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. มาสโลว์แบ่งลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์เป็นกี่ขั้น

ข้อต่อไป

#5. ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ต่าที่สุดของมนุษย์ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ผู้อธิบายว่าจิตของมนุษย์เปรียบเสมือนภูเขาน้าแข็ง คือใคร

ข้อต่อไป

#7. โครงสร้างภูเขาน้าแข็ง ID หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#8. นักจิตวิทยาที่ให้ความสำคัญกับแรงขับทางเพศคือใคร

ข้อต่อไป

#9. บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษา คือ ใคร

ข้อต่อไป

#10. บิดาแห่งนักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์คือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.