ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

Results

-

#1. การจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งได้กี่ประเภท

ตอบ 3 ประเภท คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 3/1

ตอบ 2. เกิดความสงบสุข

ข้อต่อไป

#3. การเปลี่ยนชื่อกระทรวง กำหนดให้ตราขึ้นเป็นอะไร

อธิบาย ตามมาตรา 8 ตรีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ข้อต่อไป

#4. ฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรี คืออะไร

อธิบาย ตามมาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็น กระทรวง

ข้อต่อไป

#5. การจัดระเบียบบริหาราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร

ตอบ 2. รวมอำนาจ

ข้อต่อไป

#6. ผู้บังคับบัญชาของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือใคร

อธิบาย ตามมาตรา 13 ผู้บังคับบัญชาของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อต่อไป

#7. การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตำรวจให้กำหนดโดยใช้สิ่งใด

ตอบ 1. พระราชกฤษฎีกา

ข้อต่อไป

#8. ข้อใครหมายถึงการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ตอบ 1. จังหวัด

ข้อต่อไป

#9. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมคือใคร

ตอบ 4. อธิบดี

ข้อต่อไป

#10. การปกครองแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จัดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนใด

อธิบาย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ การปกครองในส่วน อบต. เทศบาล อบจ. รวมถึงการปกครองแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร และพัทยา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.