ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 5

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 5

Results

-

#1. ท่านเห็นว่า การเป็นข้าราชการดีกว่าการเป็นลูกจ้างของธุรกิจเอกชนมากที่สุดในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#2. เกียรติภูมิของข้าราชการขึ้นอยู่กับอะไร

ข้อต่อไป

#3. ท่านเห็นว่าข้าราชการมีทางก้าวหน้าในทางใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบใดให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการมากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. การใดข้าราชการทำได้

ข้อต่อไป

#6. วินัยข้าราชการกำหนดให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามอะไร

ข้อต่อไป

#7. วินัยข้าราชการที่กำหนดให้ข้าราชการต้องต้อนรับประชาชนนั้น ให้ต้อนรับประชาชนประเภทใด

ข้อต่อไป

#8. จุดหมายปลายทางที่ข้าราชการจะพึงไปให้ถึงบั้นปลายของชีวิต การรับราชการ ไม่ควร อยู่ที่ข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้าราชการที่มุ่งประสงค์จะเจริญเติบโตในสถานภาพจะต้องสะสมอะไร

ข้อต่อไป

#10. ข้าราชการจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในวงสังคมได้ จะต้องทำอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.