ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

#1. เยาวชน ที่กระทำความผิดลหุโทษ ต้องอยู่ใน ……… ของกรมคุมประพฤติ หรือถูกกักกัน ในสถานพินิจ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. เนื่องจากมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หลายจังหวัด ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงออกมาตรการ เพื่อ………..การระบาดของโรคไข้เลือกออก

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. การวิจัยที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มุ่งแสวงหาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อ ……….. คุณภาพของงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้น

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. ข้าราชการ ขอ …………… ใช้รถยนต์ เพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ต่อผู้บริหารสำนักงาน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. การใช้เสรีภาพ โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบ จะ…………..ศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อวงการหนังสือพิมพ์

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. ญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือ ………….. การยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุด ไปยังเกาหลีเหนือ เนื่องจากขีปนาวุธดังกล่าว ตกลงในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ของประเทศญี่ปุ่น

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. รัฐบาล มีมาตรการ ……………. การใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อนำมาซึ่งความปรองดองในชาติ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวถึงภาพรวม การจัดระเบียบ ร้านค้าหาบเร่-แผงลอย และผู้ค้าที่ …………… พื้นผิวจราจร ตามนโยบายจัดระเบียบทางเท้า ของกรุงเทพมหานคร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. เขาพูดจา ……….. จนจับใจความไม่ได้เอาเสียเลย

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. วิชาโบราณคดี ในประเทศไทย เริ่มในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเหตุว่า ได้ทรงเริ่มต้น เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญไว้ก่อน และทรงสร้างอาคาร สำหรับจัดตั้งวัตถุเหล่านั้น ภายในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นครั้งแรก ที่คำว่า ………….. ปรากฏในภาษาไทย

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#11. การทำงานโครงการนี้ ………. จะได้รับความร่วมมือประสานงาน จากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี …………. สามารถบรรลุ ถึงเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#12. เท่าตัวมีความหมายว่า …………… จำนวน ………………. ขนาดเพิ่มขึ้น อีกเท่าตัว

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *