ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

#1. การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการส่งเสริม และพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรมีส่วนสำคัญในการเพิ่ม ………….. การปฏิบัติงานขององค์กร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มี….……….ในการพัฒนาได้สูง แต่สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. ปากกบคือ รอยมุม ของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม …………. กันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. ตัวย่อ “ศธ” อ่านคำเต็มที่ถูกต้องว่าอย่างไร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. “จรดพระมังคัล”

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. คำใดที่มีความหมายแตกต่างไปจากคำอื่น

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. เธอทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความหมายตรงข้ามกับคำใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. เขาเป็นคน ขี้ตืด อย่างมาก

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. “เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน” เข้าลักษณะใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. ที่ห้องดนตรีมีระนาดสอง……………….

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *