ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 18

Results

-

#1. They bought ………………. at Central Department store.

ข้อต่อไป

#2. A : …………
B : I’d love to.

ข้อต่อไป

#3. Which is the correct order?

ข้อต่อไป

#4. Neither you nor your brother ………………… my new laptop computer.

ข้อต่อไป

#5. Ricky : Could you pass the salt?
Jack : Here you are.
Ricky : ………………….. .

ข้อต่อไป

#6. Mark : where ……………………..?
Paul : In Australia.

ข้อต่อไป

#7. We’re good friends. We ……………………. each other for a long time.

ข้อต่อไป

#8. ………………….. you please sign your name here?

ข้อต่อไป

#9. John never goes out with us because he has ………………. money.

ข้อต่อไป

#10. …………………. , Captain Prawit had an accident on the way home.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *