ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

Results

-

#1. Which sentence is incorrect?

ข้อต่อไป

#2. Which sentence is not correct?

ข้อต่อไป

#3. We don’t want ________ homework, but our teacher always gives us a lot.

ข้อต่อไป

#4. Yesterday I met Ya – ya at the concert. I wish I __________ her to write her autograph.

ข้อต่อไป

#5. Don’t tell anybody. It’s between ________________.

ข้อต่อไป

#6. That wool jacket belongs to _________. It’s ________.

ข้อต่อไป

#7. I spend a lot of time _________ every day.

ข้อต่อไป

#8. If I ________ more film, I ________ more photographs yesterday.

ข้อต่อไป

#9. If I _________ you, I _______.

ข้อต่อไป

#10. Susan wants to buy ____________.

ข้อต่อไป

#11. The old policeman could not run ________ fast, but he was clever _______ to catch the thief.

ข้อต่อไป

#12. A robber broke _________ my house last night.

ข้อต่อไป

#13. You must _________ protective gloves before working with chemicals.

ข้อต่อไป

#14. Half of my money ____________ on books.

ข้อต่อไป

#15. Rice and curry _________ my lunch yesterday.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *