ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 23

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 23

Results

-

#1. David : “I’m planning to go to Korea on my vacation.”
Nick : “_____________________?”
David : “For a week.”

ข้อต่อไป

#2. Results from the Health Department, survey showed that 50% of children nationwide have decayed tooth. The survey also found that on in 10 elderly people had no teeth. Who had no teeth?

ข้อต่อไป

#3. A : Are we on the right road?
B : ___________________

ข้อต่อไป

#4. A : ___________
B : The forecast for tomorrow isn’t good.

ข้อต่อไป

#5. A : Tom, would you pass me that sauce, please?
B : ________________

ข้อต่อไป

#6. A : If you had let me know that you couldn’t come, I wouldn’t have waited for you.
B : ______________

ข้อต่อไป

#7. Tim : “I’m sorry I’m late. The traffic was terrible.”
Susan : “______________________”

ข้อต่อไป

#8. “The Eiffel Tower is the most-visited building in the world. It welcomes around 7 million visitors per year. It offers fantastic views of the city. At night, the tower becomes a beautifully illuminated sculpture.” Which sentence is correct?

ข้อต่อไป

#9. A : What dressing do you have?
B : French and Italian, sir
What are they talking about?

ข้อต่อไป

#10. A : It’s too expensive. I can’t pay that much. _________________
B : B399. That’s special for you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *