ข้อสอบหลังเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตะลุยโจทย์ 2565