ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2

Results

-

#1. ในคริสต์ศตวรรษ 21 สังคมไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่จัดเป็นปัญหาสังคม

ข้อต่อไป

#3. ปัญหาใดไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม

ข้อต่อไป

#4. พ่อแม่ต้องมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาต่อลูกๆ แสดงว่าพ่อแม่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#5. คู่สมรสที่จะมีชีวิตคู่ยืนยาว เป็นคู่สร้างคู่สม ต้องยึดหลักธรรมข้อใดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

ข้อต่อไป

#6. ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอันดับ 1 ในอาเซียนและอันดับ 15 ของโลก

ข้อต่อไป

#7. ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอันดับ 2 ในอาเซียนและอันดับ 26 ของโลก

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นดอกไม้ประจำประเทศสิงคโปร์

ข้อต่อไป

#9. องค์ประกอบของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ข้อต่อไป

#10. ประเทศใดขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.