บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

Results

-

#1. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนข้อใด
คนที่รู้อะไรด้านเดียวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น

ข้อต่อไป

#2. ตี๋ใหญ่ทราบว่าตำรวจได้มาล้อมเพื่อจับกุมเขาบริเวณคุ้งน้ำหน้าบ้าน เขาจึง . . . . . . . . อยู่ใต้ แผ่นกระดานหลังบ้าน จนกองกำลังเจ้าหน้าที่แยกย้ายกันกลับไปหมด

ข้อต่อไป

#3. คำประพันธ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากที่สุด
“ยิ้มหวานน้ำตาลอาย มดมลายเหมือนต้องมนต์
ในยิ้มที่แยบยล อาจซ่อนเขี้ยวจะเคี้ยวคุณ”

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่มีน้ำเสียงประชด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดมีคำสะกดถูกหมดทุกคำ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด

ข้อต่อไป

#7. “การปกครองระบบรัฐธรรมนูญแบ่งอำนาจเป็น 3 ประเภท. . . . . . . . . . . . . . . . อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ บริหาร และอำนาจตุลาการ แต่ละอำนาจย่อมมีอำนาจ. . . . . . . . . . และกำกับควบคุมกันอยู่ ซึ่งเป็นหลักประกันในความมั่นคง”

ข้อต่อไป

#8. จงเรียงข้อความต่อไปนี้ให้เป็นภาษาที่สละสลวยและต่อเนื่อง
(1) ศิลปะลีลาในการเชิดหนังใหญ่อยู่ที่ตัวบุคคลผู้เชิด
(2) หนังใหญ่เป็นศิลปะไทยที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
(3) หนังใหญ่มี 2 ชนิด คือ หนังกลางคืนและหนังกลางวัน
(4) ใช่เชิดโดยให้เห็นเงาดำเต้นหน้าจอ

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดข้อความต่อไปนี้
หากเรากลัวการกระทำผิด เราจะทำอะไรไม่เป็นเลย การทำผิดเป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตของปัญญาหากเราไม่ทำอะไรเลยเพราะกลัวทำผิดก็จะพลาดโอกาสได้พบสิ่งที่ดีจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของชีวิตอย่างหนึ่ง

ข้อต่อไป

#10. คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความหมายต่างกันไปบ้างไม่มากก็น้อย แต่ผู้ใช้งานบางคนไม่สนใจจึงทำให้สื่อสารผิดพลาดหรือใช้สับสน” ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อความดังกล่าว

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. สำนวนใดสะท้อนค่านิยม

ข้อต่อไป

#13. สำนวนใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้
เราควรนึกถึงความชอบ ความถนัด และความสามารถของเราก่อนจะเลือกเรียนสาขาใด สาขาหนึ่งอย่า. . . . . . . . . . . เลือกเพราะความนิยมหรือเพราะเพื่อนเลือก

ข้อต่อไป

#14. สมศักด์ิชอบนำทรัพย์สินของบริษัทกลับไปใช้ที่บ้านเป็นประจำโดยที่เจ้านายไม่เคยนึก. . . . . . . . . . . . . . . . . แต่อย่างใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำภาษาอังกฤษ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *