ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

#2. ค่า m ที่ไม่สอดคล้องกับสมการคือข้อใด

#3. จุดยอดของกราฟพาราโบลาที่มีสมการคือ y = 3x² - 6x +1 กับ y = -2x² - 12x - 17 ห่างกันเท่าใด

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ตัวประกอบของ 5AB² + 12CD - 20AC - 3DB² คือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. เส้นลวดทองแดงในสายไฟฟ้าชนิดหนึ่ง มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม มีรัศมียาว 2.5 x 10⁻⁴ เมตร ถ้าสายไฟฟ้ายาว 5.8 X 10⁸ เมตร ปริมาตรของลวดทองแดงเส้นนี้ เท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อต่อไป

#7. ผลลัพธ์ของ (2x⁴-4x³+x²-3)-(-x⁴+2x³-6x²)-(x²-6x+3) ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. เมื่อเขียนกราฟของสมการทั้งสองของระบบสมการบนระนาบโดยใช้แกนคู่เดียวกัน แล้ว k มีค่าเท่ากับข้อใด จึงทำให้กราฟทั้งสองตัดกันเพียงจุดเดียว

ข้อต่อไป

#9. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กำหนดให้จากตาราง ตรงกับความสัมพันธ์ในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. กล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งสูง 8 เซนติเมตร ด้านยาวของกันกล่อง ยาวกว่าด้านกว้างของก้นกล่อง 3 เซนติเมตร ถ้าเส้นทแยงมุมยาวที่สุด ภายใน กล่องเท่ากับ 17 เซนติเมตร แล้วพื้นที่ก้นกล่องเท่ากับกี่ตารางเชนติเมตร

ข้อต่อไป

#11. ด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสั้นกว่าด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมอยู่ 6 เมตร ถ้าด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว x เมตร ความยาวรอบรูปเป็น 144 เมตร แล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกี่ตารางเมตร

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. จากรูปกำหนดให้ CD = 6 หน่วย มุม ABC มีขนาด 30 องศา และมุม ACB กับมุม CDB เป็นมุมฉาก แล้วด้าน AB ยาวกี่หน่วย

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ด้านตรงข้ามมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากยาว 10 เซนติเมตร ถ้าต่อความยาวด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งออกไป 9 เซนติเมตร โดยที่ความยาวของด้านประกอบ มุมฉากอีกด้านหนึ่งคงที่แล้ว ด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวเพิ่มขึ้นอีก 7 เซนติเมตร ดังนั้นด้านประกอบมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปเดิมยาวกว่ากันกี่เซนติเมตร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *