บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 12

Results

-

#1. สถาบันทางสังคมใดที่มีหน้าที่ควบคุมสังคมได้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. ธมกรกเกี่ยวข้องกับข้อใดในศาสนาพุทธ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นการใช้เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. กฎหมายในข้อใดที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดมิใช่สังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำไปจำนองได้

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นปัจจัยการผลิตประเภททุนที่แท้จริง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมิใช่หน้าที่ของธนาคารกลาง

ข้อต่อไป

#8. ออบหลวงในจังหวัดเชียงใหม่เป็นภูมิประเทศที่เกิดจากอะไร

ข้อต่อไป

#9. แร่ชนิดใดไม่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดมิใช่แม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *