บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

ข้อต่อไป

#1. "เด็กคนนี้ไม่มีความสุข การเรียนก็แย่ พ่อแม่คงไม่มีเวลาให้ลูก " ข้อความนี้เป็นการอนุมานตามเหตุผลในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึงบทความข้างต้น

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเขียนแบบพรรณา

ข้อต่อไป

#5. บุคคลใดปฏิบัติตามหลักการกล่าวรายงาน ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. จากข้อความข้างต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรวงห่วงใยประชาชนในเรื่องใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ใช้คำเหมาะสมกับข้อความในประโยค

#8. คำประพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เมื่อแบ่งวรรคตอนแล้วมีฉันทลักษณ์แตกต่างกับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. หลักการพิจารณาในการตัดสินการโต้วาทีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่กลวิธีการเขียนความลงท้ายการเขียนเรียงความ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *