ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5

Results

-

#1. ข้าวสารชนิด ก. ราคาต้นทุนกิโลกรัมละ 9 บาท ข้าวสาร ชนิด ข. ราคาต้นทุนกิโลกรัมละ 12 บาท ข้าวสาร ชนิด ก. ราคาต้นทุนกิโลกรัมละ 15 บาท เมื่อนำมาผสมกันด้วยอัตราส่วน 1 : 2 : 3 ตามลำดับ ต้องขายกิโลกรัมละกี่บาท จึงจะได้กำไร 10%

ข้อต่อไป

#2. พิจารณาจำนวนเลขฐาน 1111011₂ - 11221₃ + 1333₄ มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. กำหนด f(x) =x² +bx+c ถ้า f(x) มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 3 เมื่อ x เท่ากับ 2 ดังนั้น b + c เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. จากรูป AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมลากต่อ AB ไปที่ C จาก C ลากเส้นสัมผัสวงกลมที่ D ถ้า BC = 1 หน่วย และ CD = 2 หน่วย ดังนั้น พื้นที่สามเห่ลี่ยม ACD เท่ากับกี่ตารางหน่วย

ข้อต่อไป

#7. พ่อค้าซื้อไข่มาในราคา 5 ฟอง 6 บาท ขณะขนส่งไข่แตกไป 4% ถ้าพ่อค้าขายไข่ที่เหลือหมดในราคา โหลละ 18 บาท ดังนั้นพ่อค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. สามเหลี่ยมด้านเท่า ถ้าลดความยาวด้านแต่ละด้านลงร้อยละ 20 ดังนั้น พื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่านี้จะลดลงร้อยละเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. จากรูป 0 เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม มีพื้นที่ 162 ตารางหน่วย ถ้านำเอาโค้ง AB ซึ่งรองรับมุมที่จุดศูนย์กลาง 160° ไปสร้างเป็นเส้นรอบวงของวงกลมจะได้วงกลมมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.