ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 6

Results

-

#1. วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงรีที่มีสมการเป็น 9x² + 4y² + 18x + 24y + 9 = 0 ถ้าวงกลม นี้สัมผัสกับเส้นตรงที่ผ่านจุด (-2, 4) และ (2, 1) แล้ววงกลมนี้จะมีสมการตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. กำหนดให้ f(x) = √5 - x² และ g(x) = √4 - x โดเมนของ f ㆍ g ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. จากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน เกี่ยวกับทีมฟุตบอลโลกที่ชื่นชอบ คือ ฝรั่งเศส เยอรมัน และบราซิล พบว่า มีนักเรียนที่ชอบทีมฝรั่งเศส 40 คน มีนักเรียนที่ชอบทีมเยอรมัน 58 คน มีนักเรียนที่ ชอบทีมบราซิล 48 คน มีนักเรียนที่ชอบทีมบราซิลอย่างเดียว 14 คน มีนักเรียนที่ไม่ชอบทีมใดเลย 5 คน มีนักเรียนที่ชอบฝรั่งเศสและทีมเยอรมันกี่คน

ข้อต่อไป

#4. เสาธง AB และ CD ตั้งอยู่บนพื้นดินที่จุด A และจุด C ซึ่งห่างกัน 120 เมตร จากจุดกึ่งกลางพื้นดินระหว่างจุด A am และ จุด C มุมเงยของจุด B และจุด D ต่างเป็นมุมประกอบหนึ่งมุมฉากซึ่งกันและกัน ถ้าเสาธง AB สูงเป็นสามเท่าของเสาธง CD แล้ว เสาธง AB สูงกี่เมตร

ข้อต่อไป

#5. กำหนดให้ d เป็นจำนวนนับ ซึ่งมีสมบัติดังนี้
ก. d หาร 21 เหลือเศษ 3
ข. เศษที่ได้จาก d หาร 25 มากกว่าเศษที่ได้จาก d หาร 41
ผลบวกของ d ทั้งหมดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. จากรูป กำหนดให้ BE = 5 หน่วย , CE = 10 หน่วย และ CP = 8 หน่วย แล้ว x + y เท่ากับกี่หน่วย

ข้อต่อไป

#7. พิจารณารูปแบบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1, 2,2, 3, 3, 3, 4, 4,4, 4, 5,5.5,5,5, 6,6,6,6,6, 6.. ตัวเลขจะเรียงลำดับ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จากแบบรูปดังกล่าวข้างตัน ตัวเลขตัวที่ 100 มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ x² - 6x - 4 = 0 แล้ว 6x⁸ - 36x⁷ - 23x⁶ -6x⁵-2x⁴-12x³ -5x² -18x + 8 มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ถ้า n(U) = 50, n(A) = 20, n(B) = 25,n(C) = 18, n(A∩B) = 13, n(A∩C) = 11,n(B∩C) = 12 และ n(A ∩ B ∩ C) = 8 แล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *