ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ชิ้นส่วนของเซลล์ที่มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผล คือ

ข้อต่อไป

#2. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. นายนักรบ อายุ 15 ปี ต้องการพลังงานในแต่ละวันประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี ปริมาณสารอาหารที่นาย นักรบ รับประทานกวรเป็นข้อใด (กำหนดให้ คาร์โบไฮเดรด 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโถแคลอรี โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลรี ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี)

ข้อต่อไป

#4. นายกล้าหาญ หนัก 70 กิโลกรัม สูง 180 เซนติเมตร อายุ 16 ปี นายกล้าหาญ มีดัชนีมวลกายเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ของเหลวในร่างกายที่มีสมบัติเป็นเบสมากที่สุดคือ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จงหาความร้อนที่ใช้ในการทำให้น้ำ 30 กรัม ที่40°C เปลี่ยนเป็นไอน้ำที่ 100° C (กำหนดความร้อนแผฝง จำเพาะของไอน้ำเท่ากับ 540 แคลอรี่/กรัม ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 แเคลอรี/(กรัม°C)

ข้อต่อไป

#8. ยาลดกรดเมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับกรดแล้วมีฟองแก๊สเกิดขึ้น แก๊สดังกล่าวนี้คือ

ข้อต่อไป

#9. กรรมวิธีในรูปต่อไปนี้ใช้แยกสารในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่เชื้อเพลิงปีโตรเลียม

ข้อต่อไป

#11. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคใด

ข้อต่อไป

#13. กรดที่อยู่ในกระเพาะอาหาร คือ

ข้อต่อไป

#14. กระบวนการที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เรียกว่า

ข้อต่อไป

#15. ถ้าแม่มีผิวเผือกแฝงอยู่ แต่งานกับพ่อที่มีผิวเผือกแฝงอยู่ ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นผิวเผือกกี่ %

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *