ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

Results

-

#1. ถ้าพบหลอดสกปรกในขวดน้ำดื่มที่ยังไม่ได้เปิดขวด กวรแจ้งหน่วยงานใดเหมาะสมที่สุด

ข้อต่อไป

#2. การถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือนในเดือนรอมฎอนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

ข้อต่อไป

#3. การแสดงปฐมเทสนา ชื่อว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" มีใจความสรุปเช่นใด

ข้อต่อไป

#4. นายอิดโรย อ่อนล้า อายุ 19 ปี ต้องการสมัครเป็นทหาร จึงไปอำเภอเพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อและนามสกุลด้วยตนเองเป็น นายนักรบ อาจหาญกล้าสมชาติชาย ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. "ความรักในเพื่อนมนุษย์" เป็นหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาคริสต์ ตรงกับหลักธรรมใดในศาสนาพุทธ

ข้อต่อไป

#6. พายุหมุนเขตร้อนเกิดในบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก จัดเป็นพายุประเภทใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมิใช่ทิวเขาที่เป็นแนวพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ประเทศใดที่มีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดที่มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายกับภูมิอากาศส่วนใหญ่ของประเทศแคนาดา

ข้อต่อไป

#11. ชาวอังกฤษกลุ่มใดที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในทวีปออสเตรเลียเป็นกลุ่มแรก

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. นายกรัฐมนตรีท่านใดใช้นโยบายการเมืองนำการทหารในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ เรียกผู้กลับใจว่า ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

ข้อต่อไป

#14. ประเทศที่ประดิษฐ์เลขอารบิก เป็นประเทศแรก คือ

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นหลักการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *