ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Results

-

#1. You will come as soon as you have finished you dinner,........ ?

ข้อต่อไป

#2. It's no use asking for ......... when all the soup is gone.

ข้อต่อไป

#3. My mom is ........... happier now with her new boyfriend.

ข้อต่อไป

#4. A : "Are you thirsty?"
B : “ ........ at all”

ข้อต่อไป

#5. Newsgroups are discussion forums ........... by people who are interested in a particular topic and work in a similar way.

ข้อต่อไป

#6. ....... a deep breath, Linda sprang from the board.

ข้อต่อไป

#7. You can't have too ........ of a good thing.

ข้อต่อไป

#8. I heard the noise but I didn't know what it ...... be.

ข้อต่อไป

#9. Her work is not finished yet and she does not have enough time to type it. She is going to ............

ข้อต่อไป

#10. The employers are planning a big party for Mr. Johnson who ............ the firm for twenty years next July.

ข้อต่อไป

#11. Did you read this chapter thoroughly? Underlined words meaning ...........

ข้อต่อไป

#12. My father's car ........... when he was sending me to school.

ข้อต่อไป

#13. The woman ............. jewelry was stolen made a police report.

ข้อต่อไป

#14. You see the sign "No Camera" you tell your friend “........... ”

ข้อต่อไป

#15. A number of people ............. at your place last night.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.