ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

ข้อต่อไป

#1. แดงยืนห่างจากจุดที่ปล่อยบอลลูน 100 เมตร ครั้งแรกที่เขามองเห็นบอลลูนกำลังลอยขึ้นในแนวดิ่ง เขาวัดมุมเงยได้ 30 องศา อีก 2 นาที ต่อมาเขามองบอลลูนอีกครั้งวัดมุมเงยได้ 60 องศา จงหาว่าอัตราเร็วของบอลลูนเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อต่อไป

#2. สุ่มจำนวน 2 จำนวนที่ไม่ช้ำกันจากเซต (0, 2, 4, 6, 8, 10,........ ,100) อยากทราบ ว่าจำนวนวิธีที่จะได้จำนวนที่หารลงตัวด้วย 4 และ 5 ทั้งคู่ทั้งสองจำนวนเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ถ้า 1/a, 1/b, 1/c เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต และ a, b, c เรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต ลำดับในข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิต

ข้อต่อไป

#4. ถ้าพจน์ที่ n ของอนุกรมหนึ่งเป็น 1/n²+n แล้วผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม

ข้อต่อไป

#5. ในการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยชาย 6 คน และหญิง 4 คน จำนวนวิธีเลือกซึ่งใน 3 ตำแหน่งนี้มีชายอย่างน้อย 1 คน และหญิงอย่างน้อย 1 คน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#6. โยนเหรียญเที่ยงตรง 2 อัน 2 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้หัวอย่างน้อย 1 อัน อย่างน้อย 1 ครั้ง เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ในการสอบวัดแววความเป็นครูของนักรียนกลุ่มหนึ่ง ปรากฎว่านักเรียนหญิงและ นักเรียนชายได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน แต่ความแปรปรวนต่างกัน นักเรียนหญิงมี 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 50 และความแปรปรวน 18 นักเรียนชายมีคะแนนรวม 200 ถ้าความแปรปรวนของคะแนนรวมกันทั้งชายและหญิงเท่ากับ 20 แล้วคะแนนสอบของนักเรียนชายมีความแปรปรวนเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. จากข้อมูลที่กำหนดให้ดังตารางข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ A และ B เป็นเซตซึ่ง n(AUB) = 88 และ n[(A-B)U(B- A)] = 76 ถ้า n(A) = 45 แล้ว n(B) เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. เชตคำตอบของอสมการ คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#11. มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไป

ข้อต่อไป

#12. มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไป

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดผิด

ข้อต่อไป

#14. สายไฟฟ้าที่โยงระหว่างเสาไฟฟ้าสองต้นซึ่งอยู่ห่างกัน 20 เมตร และสูงเท่ากันสูงต้นละ 8 เมตร มีลักษณะเป็นเส้นโค้งพาราโบลา จุดตั้งสุดของสายไฟฟ้าอยู่สูงจากพื้น 6 เมตร นกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนสายไฟฟ้าห่างจากเสาไฟฟ้า 4 เมตร จะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร

ข้อต่อไป

#15. กราฟของฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้ ที่ตัดแกน X มากกว่า 1 จุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *