ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. พื้นที่แรเงาคิดเป็นเศบส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมด ให้สี่เหลี่ยมทุกช่องมีขนาดเท่ากัน

ข้อต่อไป

#3. จำนวนรายการอาหารซึ่งทำจากปลาบึกที่ร้านจันทร์ฉายโภชนาที่สามารถจำหน่ายได้ต่อหนึ่งวันดังแผนภูมิต่อไปนี้
ถ้าในวันดังกล่าวสามารถจำหน่ายลวกจิ้มปลาบึกได้มากกว่าต้มยำปลาบึก 48 จานแล้ว อยากทราบว่าตลอดทั้งวันทางร้านจะสามารถจำหน่ายรายการอาหารซึ่งทำจากปลาบึกได้ทั้งหมดกี่จาน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง จำนวน x ชิ้น ต้นทุนในการผลิตต่อ x ชิ้น มีค่า C - 2x + 300 บาท และราคาขายจำนวน x ชิ้น มีค่า P = 6x + 250 บาท ต้องการขายสินค้าให้ได้กำไร 25 % จะต้องผลิตสินค้ามาขายจำนวนกี่ชิ้น (ปัดทศนิยมเป็นจำนวนเต็ม)

ข้อต่อไป

#6. ถ้ากำลังสองของเลขจำนวนเต็มบวกที่เป็นจำนวนคู่ติดต่อกัน 4 จำนวน มีคำรวมกันได้ 696 จงหาผลคุณ ระหว่างจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดหนึ่ง 20 จำนวน มีคำเท่ากับ 10 ถ้านำ -2 ไปคูณกับข้อมูลเดิมทุกตัว แล้วบวกข้อมูลเดิมทุกตัวด้วย 5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดใหม่มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. นักเรียนกลุ่มที่หนึ่งสอบได้คะแนน x², x² -1, x, - 2 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20 กะแนน นักเรียนกลุ่มที่สองสอบได้คะแนน y, y +1, y + 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25 คะแนน คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มใดมีการกระจายของคะแนนสอบมากกว่ากันเพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#9. มีช้อมูล 4 จำนวนดังนี้ 5, a, b, 1 โดยที่ 1 ≤ a <b ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ √5 แล้ว b -a มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด A TP500 ทดสอบภายในบริเวณอาคารหนึ่ง กำหนดจุดที่ทำการทดสอบไว้4 จุด โดยใน 4 จุคนี้จะมีวัตถุระเบิดเพียง 1 จุดเท่านั้น ส่วนอีก 3 จุค จะเป็นจุดที่มีวัตถุที่ไม่มีระเบิดผู้ทดสอบทำการทดสอบ 20 ครั้ง ผลการทดสอบพบว่าสามารถชี้จุดที่มีวัตถุระเบิดถูก 5 ครั้ง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ลูกเต๋าของนักพนันคนหนึ่ง เป็นลูกเต๋าถ่วงน้ำหนัก ทำให้โอกาสขึ้นแต้ม 1 เป็นสองเท่าของแต้มอื่น ๆ ถ้านักพนันแต้มจุดให้ 4 กลายเป็น 5 (มีแต้ม 5 สองหน้า) จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มรวมเป็นจำนวนจากการทอดลูกเต๋า 2 ครั้ง

ข้อต่อไป

#12. โยนเหรียญ 3 เหรียญซึ่งมีอยู่หนึ่งเหรียญที่มีหน้าเป็นหัวทั้งสองด้านพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหน้าเป็นหัวอย่างน้อย 2 เหรียญ

ข้อต่อไป

#13. จากรูปกราฟเป็นการแสดงความลึกของน้ำจากเวลา 1:00 น. ถึง 5:00 น. แกนความลึกของน้ำ (แกน y) มีระยะ 1 หน่วยเท่ากับ 1 เมตร เช่น เวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 3 เมตร ถ้าความลึกของน้ำลดลง จากเวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. มีค่าลดลงเท่ากับ 10 % อยากทราบว่าเมื่อเวลา 4:00 น. น้ำมีความลึกเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. เจ้าหน้าที่สนามบินต้องการทราบระยะทางในแนวราบระหว่างตัวเขากับเครื่องบิน โดยวางกระจกเงาหงายในแนวราบบนทางวิ่งเจ้าหน้าที่อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางกระจก 120 เซนดิเมตร ระดับสายตาสูงจากพื้น 160 เซนติเมตร แล้วนักบินรายงานความสูง 800 เมตร จงหาว่าเจ้าหน้าที่อยู่ห่างจากเครื่องบินในแนวระนาบกี่เมตร

ข้อต่อไป

#15. พาราโบลา y = mx² + nx - 11 มีจุดยอดที่จุด (2, 9) จงหาค่า m

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *