บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประกอบด้วยใครบ้าง

ข้อต่อไป

#4. ปลัดอำเภอมีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนอาวุธปืน ได้ทำหน้าที่รับคำขอเพื่อให้นายอำเภอซึ่งเป็นนายทะเบียนอาวุธปืนอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขออนุญาต แล้วเบียดบังเอาค่าธรรมเนียมทั้งหมด ไม่ส่งเงินดังกล่าวให้ฝ่ายการเงิน ปลัดอำเภอผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานฐานใด

ตอบ 4 

การกระทำดังกล่าวผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147
และฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157

ข้อต่อไป

#5. นาย ก เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ จับ นาย ข โดยที่ นาย ข ไม่ได้เล่นการพนัน ไม่ได้ กระทำผิดแล้วเรียกเอาเงิน แล้วปล่อยตัวไป นาย ก มีความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานฐานใด

ตอบ 4

กรณีไม่มีการทำผิดเลยแกล้งจับแล้วเรียกเจ้าพนักงานผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้
หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นตามมาตรา 148
และผิดฐานฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ด้วย

ข้อต่อไป

#6. ความรับผิดทางละเมิด เกิดจากการกระทำความเสียหายทางด้านใด

ข้อต่อไป

#7. ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าหน่วยใดเป็นเป็นผู้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อต่อไป

#8. องค์กรใดมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ

ข้อต่อไป

#9. ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นข้าราชการการเมืองให้องค์กรใดจัดทำ

ข้อต่อไป

#10. ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้องค์กรใดจัดทำ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *