บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 8

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก (อัพเดท 2563) การเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 8

Results

-

#1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" (Good Governance) มีความมุ่งหมายให้ ส่วนราชการทำงาน โดย

ข้อต่อไป

#2. การบริหรราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศ คำว่า "ประโยชน์ สุขของประชาชน" หมายถึง การบริหารที่ต้องการทำให้เกิด

ข้อต่อไป

#3. การที่จะถือได้ว่าส่วนราชการมี "การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์" องค์ประกอบใด ที่ถือว่าสำคัญที่สุด

ข้อต่อไป

#4. "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" (Good Governance) เป็นการบริหารที่ ผสมผสาน "คุณค่าหลัก" สองด้าน คือ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นแนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นวิธีการดำเนินการที่สำคัญอันดับแรก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของ "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" (Good Governance)

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการมุ่งเน้นความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการอำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *