ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก รอบพิเศษ เดือน กรกฎาคม 2563

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก รอบพิเศษ เดือน กรกฎาคม 2563

Results

-

#1. 1 2 6 39 284 .......

#2. -10 2 11 22 40 70 .......

#3. 20 32 44 68 164 ........

#4. 118,098 1,458 54 6 2 ......

#5. 3/2, 4/5, 7/8, 16/9, 11/32, ........

#6. ถ้า 2 * 4 = 16 และ 3 * 3 = 27 แล้ว 2 *11 = ?

#7. ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง คนที่มาร่วมงานจะต้องจับมือกับคนอื่นอีก 5 คน ซึ่งรวมแล้วมีการจับมือกันทั้งหมด 60 ครั้ง อยากทราบว่ามีคนมาร่วมงานเลี้ยงทั้งหมดกี่คน

#8. ปัจจุบัน พ่อมีอายุระหว่าง 30 - 50 ปี อายุปัจจุบันหารด้วย 3 ลงตัว อีก 6 ปีข้างหน้าอายุของพ่อจะหารด้วย 5 ลงตัว ถ้านับจาก 6 ปีที่กล่าวมา อีกกี่ปีพ่อจะมีอายุครบ 60 ปี พอดี

#9. นายสมศักดิ์มีเงิน 100,000 บาท แบ่งส่วนหนึ่งฝากธนาคาร A ได้ดอกเบี้ย 24 ต่อปี ส่วนที่เหลือฝากธานาคาร B ได้ดอกเบี้ย 1% ต่อปี เมื่อครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยรวม 1,400 บาท ผลต่างของเงินต้นที่ฝากแต่ละธนาคารเป็นเท่าใด

#10. นาย ก ซื้อทองบาทละ 19,000 บาท จำนวน 2 บาท เก็บไว้ 3 ปี ขายออก 39,140 บาท ถามว่า นาย ก ได้กำไร กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี (Exam 63)

#11. ข้อสรุปที่ 1 มานิตเป็นผู้พูดคนแรก
ข้อสรุปที่ 2 ไกรศักดิ์เป็นผู้พูดคนสุดท้าย

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก รอบพิเศษ

#12. ข้อสรุปที่ 1 เทพรินทร์สังกัดพรรคเทรดไท
ข้อสรุปที่ 2 ผู้สมัครพรรคเทรดไทจะพูดต่อทันทีจากพรรคเสรีธรรม

#13. ข้อสรุปที่ 1 สาธิตพูดต่อจากจำนง
ข้อสรุปที่ 2 พิเชษฐ์สังกัดพรรคชาติไทย

#14. ข้อสรุปที่ 1 สาธิตพูดในลำดับที่ 6
ข้อสรุปที่ 2 ผู้สมัครพรรคประชาธิปตยพูดในลำดับที่ 4

#15. ข้อสรุปที่ 1 ไชยาพูดเป็นคนที่ 2
ข้อสรุปที่ 2 จำนงสังกัดพรรคพลังธรรม

#16. ข้อสรุปที่ 1 F> H
ข้อสรุปที่ 2 D <H

#17. ข้อสรุปที่ 1 E> C+D
ข้อสรุปที่ 2 A+ F >C

#18. ข้อสรุปที่ 1 A +B>E
ข้อสรุปที่ 2 2D < F

#19. ข้อสรุปที่ 1 H<D
ข้อสรุปที่ 2 D> A

#20. ข้อสรุปที่ 1 A +B>F
ข้อสรุปที่ 2 H<A

#21. ข้อสรุปที่ 1 3A = F
ข้อสรุปที่ 2 2A<E

#22. ข้อสรุปที่ 1 C ≤ H
ข้อสรุปที่ 2 E <H

#23. ข้อสรุปที่ 1 2H>F
ข้อสรุปที่ 2 F+ A ≥ 4C +4D

#24. ข้อสรุปที่ 1 2H>F
ข้อสรุปที่ 2 A+B<C+D

#25. ข้อสรุปที่ 1 C>D
ข้อสรุปที่ 2 A > B

#26. ในปี 2561-2563 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด

#27. ในปี 2562 สัดส่วนของกลุ่มสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อรองเท้าและชิ้นส่วนกับยานพาหนะ และอุปกรณ์ มีค่าใกล้เคียงกับข้อใด

#28. ในปี 2561-2563 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าไร

#29. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง

#30. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

#31. กระดาษ : แผ่น ? : ?

#32. ตะเบ็งมาน : เสื้อ ? : ?

#33. เต้าหู้ : นิ่ม ? : ?

#34. หิมะ : ลาวา ? : ?

#35. เรือ : หางเสือ ? : ?

#36. บทความนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสม

#37. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ น่าจะได้รับแกัสคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงกว่าบุคคลอื่น

#38. อนุชาเป็นพนักงานขนส่งสินค้า ผลจากการตรวจสุขภาพของอนุชาปรากฎว่าอนุชาเป็นโรคโลหิตจาง

#39. บุคคลในข้อใดมีส่วนช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุด

#40. ข้อใดเป็นโรคที่มีสาเหตุจากไฮโดรคาร์บอนด์

#41. "ความรู้ทางเกษตรกรรมจะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น รัฐบาลควรจะจัดสรทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนที่มาจากครอบครัวเกษตรกรรม ด้วยการให้ทุนการศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไขให้เลือกศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้น" ข้อความข้างต้นผู้เขียนมีความคิดอย่างไร

#42. "ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมือง ซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 5 โดยสร้างให้มีประตูสามช่อง และมียอดทั้งสามช่องนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเรียกประตูนั้นว่า ประตูสามยอด" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

#43. "การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ รัฐบาลจะใช้มาตรการโดยมีนโยบายลดปริมาณการหมุนเวียนเงินตราในมือของ ประชาชนโดยทั่วไปนโยบายที่นำมาใช้มีอยู่ 3 ประการ คือ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ การลด การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และการขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ประชาชน" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

#44. "อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ทางเศรษฐกิจมีราคาสูงเป็นที่ต้องการมากหากให้ซื้อขายกันโดยง่ายก็อาจมีการคดโกงหรือสัญญาบิดพลิ้วกันได้ ดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนดระบบการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งที่มีการซื้อขาย" ข้อความนี้ตีความได้อย่างไร

#45. "ปรอทวัดไข้ จะมีรอยคอดที่หลอดแก้วในส่วนที่อยู่เหนือกระเปาะที่เก็บปรอทเพื่อกันมิให้ปรอทขยายตัวออกจากกระเปาะไปแล้วกลับเข้าสู่กระเปาะได้อีก เมื่อถูกความเย็นนับเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอื่นๆ" สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด

#46. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1

#47. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

#48. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2

#49. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

#50. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

#51. There are many large cities ...... Asia.

#52. No one knows .......... he will come.

#53. What a .... girl she is!

#54. I can't remember any summer that was ........ than this.

#55. ............. he visit his grandparents in Japan next week?

#56. Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.
A : .............
B: It's 520 baht.

#57. Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.
A : Do you think this suit is appropriate for the party?
B: ............

#58. Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.
A : When did he become a citizen of Thailand?
B : ...........

#59. Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.
A : I think we should find more data.
B : I agree, ........... who could help.

#60. Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.
A : How was Krabi?
B : .........

#61. Exercise is a(n) "simple" and healthy way to lose weight.

#62. John has already "fixed" the car.

#63. Robert has been a bank "manager" for three years.

#64. People had to "queue up" outside the hall to buy concert tickets.pick up

#65. He takes an English course in order to study "abroad".

#66. What product does the writer want to buy?

#67. How does the writer know about the goods?

#68. Where does the writer prefer the company to send him the information about the product?

#69. The phrase 'terms of payment" refers to how to ............

#70. The writer requests the company to send him all the details ..........

#71. The most suitable title for this passage is ............

#72. The pronoun "its" in the first line refers to .........

#73. The word "overcrowding" in line 2 means ............

#74. Britain prisons are likely to be ..........

#75. The tone of the passage is ............

#76. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานใด

#77. มาตรฐานทางจริยธรรม มีกี่ข้อ

#78. หน่วยงานใดไม่ใช่ราชการส่วนท้องถิ่น (ปัจจุบัน) ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

#79. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

#80. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนปลงส่วนราชการ ให้ตราเป็นกฎหมายใด

#81. การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นกำหนดตามข้อใด

#82. หัวหน้าส่วนราชการต้องจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในกี่ปี

#83. กรณที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจะต้องทำอย่างไร

#84. ข้อใดเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

#85. ความผิดตามข้อใดมีอัตราโทษประหารชีวิต

#86. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 5 ปี ต้องสอดคล้องกับข้อใด

#87. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง

#88. การแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงต้องทำเป็นกฎหมายใด

#89. นายกวางใช้เอกสารปลอมยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่อขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (นส.3) และ เจ้าหน้าที่ได้มีอำสั่งอนุญาตให้นายกวางได้สิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 6 เดือนต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ ตรวจสอบและพบว่าเอกสารที่นายกวางยื่นต่อเจ้าหน้าที่เป็นเอกสารปลอม ดังนี้ เจ้าหน้าที่จะเพิกถอนคำสั่งอนุญาต ดังกล่าวหรือไม่

#90. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

#91. เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดอันไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องฟ้องใครเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย

#92. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#93. ข้อใดไม่เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานผู้ละทิ้งงานหรือกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหาย ต้องรับโทษหนักขึ้น

#94. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

#95. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นกฎหมายใด

#96. กรณีที่หน่วยงานราชการเห็นสมควรยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจ จะต้องเสนอใครอนุมัติ

#97. หากหน่วยงานราชการใดไม่ได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดงานหนึ่งไว้ ใครที่มีอำนาจกำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของงานนั้นของหน่วยงานราชการได้

#98. ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความกี่ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย

#99. ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กำหนดเวลาสำหรับการพิจารณาทาง ปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี ยกเว้นข้อใด

#100. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.