ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

Results

-

#1. "โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำนวนหมื่นๆล้านเชลล์ ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกัน เรียกว่า "เนื้อเยื่อ" กลุ่มของเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ร่วมกัน เรียกว่า "อวัยวะ" อวัยวะที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ร่างกาย เรียกว่า "ระบบ" ซึ่งระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์จะมี 9 ระบบ อันได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อม เป็นต้น" ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#2. "อันกวีที่ดีย่อมพะวงถึงความพร้อมกับเสียงไพเราะ และกวีที่ดีถึงแม้จะใช้ถ้อยคำซึ่งมีความหมายที่คล้ายกันผูกเข้า ด้วยกันแล้ว แต่ถ้าพิจารณาความหมายให้ดีแล้วจะเห็นว่ามีความหมายต่างกัน กวีชั้นรองลงมาเป็นผู้ที่ใช้คำที่ ฟุ่มเฟือย" ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#3. "ในประเทศอินเดียสมัยยุคแรกเริ่มมีหลักฐานปรากฎในคัมภีร์ไตรเพทว่า ภรรยามีความเสมอภาคกับสามีทุกสถานทั้งในด้านการปกครอง ครอบครัว เคหสถาน ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนในพิธีบูชายัญ ถ้าไม่มีสตรีเข้าร่วมด้วยก็ไม่สามารถกระทำพิธีสมบูรณ์ได้" ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#4. "แม้ศาลาเฉลิมไทยจะไม่ใช่โรงมหรสพแห่งแรกของประเทศไทย แต่กว่าที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยจะยืนหยัดรับใช้ผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องพบกับความผันผวนและโลดแล่นอยู่บนเส้นทางธุรกิจบันเทิงมาเป็นเวลานานเกือบครึ่งศตวรรษทีเดียว หากจะเปรียบเปรยศาลาเฉลิมไทยก็ผ่านชีวิตพบความสุขและอุปสรรคมาแล้วอย่างมากมาย" ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. "พจนานุกรม เป็นหนังสือที่เขียนในสักษณะสั้นกะทัดรัดที่สุด โดยพยายามที่แยกถ้อยคำให้เด่นชัด พร้อมทั้งบอก ความหมาย บอกเสียงอ่านของคำ และบอกแหล่งที่มาของคำนั้นๆ ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูลของคำเหล่านั้นอย่างย่อที่สุด " ข้อความข้างต้นกล่าวถึงพจนานุกรมในด้านใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก.เป็นสาเหตุนมผึ้งมีราคาแพงมาก ประมาณกิโลกรัมละ 5,000 บาท
ข. มีลักษณะเหมือนครีมข้นสีขาว ผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงค์ของผึ้ง
ค. รอแยลเจลลี่ หรือที่เรียกว่า นมผึ้ง คืออาหารตัวอ่อนของผึ้งนางพญา
ง. ในรังผึ้งหนึ่งรังจะมีผึ้งงานประมาณ 60,000 ตัว สามารถผลิตนมผึ้งได้เพียงวันละ 10 กรัม

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ถือว่าโดยส่วนมากจะเป็นคนสูง ร่างกายแข็งแรง และมีรูปร่างที่สวยงาม
ข. มนุษย์หินยุคก่อนประวัติศาสตร์นับเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคปัจจุบัน
ค. มนุษย์พวกนี้สามารถอธิบายรูปร่าง ลักษณะ ตามสันนิษฐานได้จากโครงกระดูกที่ขุดพบ
ง. เพราะมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายกันมาก

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. และการลดอิทธิพลที่ครอบงำการตัดสินใจอย่างเสรีของประชาชน
ข. ประชาธิปไตยนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่การขยายบทบาทของประชาชน
ค. ไม่ว่าอิทธิพลนั้นจะอยู่ในรูปของอำนาจรัฐหรืออิทธิพลท้องถิ่นก็ตาม
ง. ปัญหาประชาธิปไตยมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ทำให้สัตว์ป่าจำนวนมากถูกล่าได้ง่ายขึ้น ทั้งโดยสัตว์ป่าด้วยกันเองและจากมนุษย์
ข. การบุกรุกทำลายป่าทำให้สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์ หรือลดจำนวนลง
ค. จะมีสัตว์ป่าเพียงจำนวนน้อยที่สามารถอพยพหนีจากถิ่นเดิมได้
ง. เพราะป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านและแหล่งอาหารได้ถูกทำลายไป

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 1
ก. ตามที่ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการจัดที่ทำกินให้แก่ผู้ยากไร้
ข. และลงมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535
ค. ประกอบด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ง. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *