ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

Results

-

#1. นำนํ้าเชื่อมชนิด A ความเข้มข้นนํ้าตาล 25% จำนวน 180 ลิตร ผสมกับนํ้าเชื่อมชนิด B ได้นํ้าเชื่อมที่มีความเข้มข้นนํ้าตาล 18 % จำนวน 600 ลิตร อยากทราบว่านํ้าเชื่อมชนิด B มีความเข้มข้นเท่าไหร่

ข้อต่อไป

#2. สมศักดิ์และสมชายขับรถออกจากกรุงเทพไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน ถ้าสมศักดิ์ขับรถเร็วกว่าสมชาย 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไปถึงจุดหมายโดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30นาที ส่วนสมชายใช้เวลามากกว่า 30 นาที จงหาว่าสมศักดิ์ขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ผสมนํ้ากับแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้ทำขนมในอัตราส่วย 1: 2 เมื่อคลุกให้เข้ากันแล้วพบว่าแป้งยังแข็งเกินไป จึงเติมนํ้าไปอีกครึ่งลิตรแป้งจึงนุ่มพอดี ถ้าใช้นํ้าไปทั้งหมด 3 ลิตร จะต้องใช้แป้งกี่ลิตร

ข้อต่อไป

#4. ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งหนึ่งมีสมัครสอบทั้งหมด 500 คน ถ้าคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเป็น 200 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 40 คะแนน จงหาจำนวนผู้สอนที่ได้ คะแนนระหว่าง 120-240 คะแนน

ข้อต่อไป

#5. อัตราส่วนของความยาวต่อความก้าวของสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งเป็น 3: 2 ถ้าด้านยาวเป็น 24 เมตร ความยาวของเส้นทแยงมุมของสนามแห่งนี้เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. นักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 10 คน ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ดังนี้ 28,29,30,32,34,36,37,38,38,38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#7. ขนาดของมุมภายในของรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า สองเท่าของมุมใดมุมหนึ่งมีขนาดเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. การเดินทางจากเมือง ก ไปเมือง ข ไปได้ 3 ทาง ในแต่ละวัน นายท่าปล่อยรถโดยสารออกพร้อมกันทั้งสามเส้นทาง เวลา 7.30 น. และปล่อยรถโดยสารแต่ละเส้นทางในครั้งต่อไปดังนี้
เส้นทางที่หนึ่ง รถอกทุก 30 นาที
เส้นทางที่สอง รถออกทุก 40 นาที
เส้นทางที่สาม รถออกทุก 50 นาที
จงหาว่านายท่าจะปล่อยรถโดยสารทั้งสามเส้นทางพร้อมกันครั้งต่อไปในเวลาใด

ข้อต่อไป

#9. ในการสอบเก็บคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม. 3 กลุ่มหนึ่งได้คะแนนดังตารางค่าเฉลี่ยเลขคณิตขอการสอบครั้ง นี้เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อมูลชุดหนึ่งมีจำนวน 5 โดยที่ฐานนิยม มัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 7,10 และ 10 ตามลำดับ พิสัยของข้อมูลชุด นี้คือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *