ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 12

Results

-

#1. องค์กรใดของไทยที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย

ข้อต่อไป

#2. จุดมุ่งหมายของการประกาศใช้กฎหมาย คือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. กฎหมายจะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อเกิดกรณีใดขึ้น

ข้อต่อไป

#4. กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

ข้อต่อไป

#5. การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายในเวลาเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมิใช่หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อ

ข้อต่อไป

#7. ตามกฎหมายผู้จัดทําพินัยกรรมได้ต้องมีอายุอย่างต่ำเท่าไร

ข้อต่อไป

#8. กระทรวงใดมีอํานาจในการออกบัตรประจําตัวประชาชน

ข้อต่อไป

#9. กฎหมายจํากัดความสามารถของผู้เยาว์ไว้เพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#10. ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี

ข้อต่อไป

#11. อติทยาเกิดที่จังหวัดสุโขทัย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันทํางานอยู่ที่จังหวัดพิจิตร กรณีนี้อดิทยาต้องไปทําบัตรประจําตัวประชาชนที่จังหวัดใด

ข้อต่อไป

#12. นายเฟรมคนหล่อขับรถมาด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงย่านชุมชนด้วยความคะนองนายป๋อตก็มิได้ลดความเร็วลงทํา ให้ไปเฉียวชนนายป้างจนได้รับบาดเจ็บสาหัสการกระทําของนายป๊อดเป็นความผิดทางอาญาลักษณะใด

ข้อต่อไป

#13. นายอิ่มขโมยสร้อยคอทองคําของนางเอิบมาขายให้กับนายแดงในกรณีนี้ถือว่านายแตงมีความผิดฐานใด

ข้อต่อไป

#14. ผู้ที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทใดที่จะได้รับโทษสูงกว่า ประเภทอื่น ๆ

ข้อต่อไป

#15. การอุดช่องว่างของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้กฎหมายตามลําดับก่อนหลังในข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *